Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Flaga UE

W związku z trwającymi otwartymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi oceny Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w ramach śródokresowej oceny FEAD prowadzonej przez Komisję Europejską na podstawie art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014, na stronie internetowej KE zamieszczono kwestionariusz skierowany do interesariuszy Funduszu we wszystkich państwach członkowskich UE. Kwestionariusz można wypełniać do 5 maja 2017 r. (termin zakończenia konsultacji społecznych).

 

Szczegółowe informacje o konsultacjach dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes

 

Link do kwestionariusza:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=77684810-51ec-40ae-935c-735a6fd53f4e&surveylanguage=PL

 

Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zachęca do udziału w konsultacjach i wypełnienia kwestionariusza. Wyniki konsultacji społecznych zostaną wykorzystane do opracowania propozycji Komisji na temat dalszego funkcjonowania FEAD po 2020 r.

 

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące ww. konsultacji oraz wdrażania w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym są dostępne na stronie internetowej MRPiPS - Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/aktualnosci/

Informacje z Oddziałów Terenowych