Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 23 maja 2017 r. Agencja Rynku Rolnego zorganizowała spotkanie dla delegacji przedstawicieli administracji państw Bałkanów Zachodnich. Wydarzenie miało miejsce w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i odbyło się w ramach Akademii Rozszerzeniowej – inicjatywy polskiego MSZ mającej na celu przekazanie doświadczeń z okresu transformacji ustrojowej i akcesji do UE, a także promocję naszego kraju.

Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia związane z charakterystyką polskiego sektora rolno-spożywczego w kontekście jego rozwoju po akcesji Polski do UE. Przekazano również informację na temat działań promocyjnych i mechanizmów unijnych realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego.

Przedstawiciele Instytutu Europeistyki i Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii poruszyli kwestie procesu kształcenia w ramach studiów europejskich, transferu technologii oraz tzw. „inkubatora” UW.

Delegacja wykazała ogromne zainteresowanie poruszonymi zagadnieniami i zaangażowała się w dyskusję na temat polskich rozwiązań w zakresie systemu kształcenia, jak również promocji żywności. Wiedza zdobyta w Polsce z pewnością posłuży jako inspiracja dla usprawnienia działań i doskonalenia systemów funkcjonujących w krajach bałkańskich.

 Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk (Dyrektor Instytutu Europeistyki UW), dr hab. Piotr Wawrzyk (Instytut Europeistyki UW), pan Jacek Sztolcman (Uniwersytecki Ośrodek Transferu i Technologii UW), pani Renata Olejnik (Uniwersytecki Ośrodek Transferu i Technologii UW), pani Anna Sochańska (Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ)

 Delegacja bałkańska podczas spotkania

 Prezentacja pani Moniki Tyskiej (Dyrektor Biura Wspierania Eksportu ARR)

Informacje z Oddziałów Terenowych