Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem 8 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone przywozowe należności celne dla żyta, kukurydzy i ziarna sorgo w wysokości 5,16 EUR/tonę.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozporządzeniu  wykonawczym Komisji (UE) 2017/1434 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ustalającym należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 8 sierpnia 2017 r.

Bezpośredni dostęp do ww. rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0065.01.POL&toc=OJ:L:2017:205:TOC

09.08.2017 r.