Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Kurs EBC

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące zabezpieczeń wymaganych w trakcie realizacji mechanizmów WPR administrowanych przez ARR

Informacja dotycząca składania przez przedsiębiorców gwarancji zabezpieczających realizację wybranych mechanizmów WPR

Rachunki bankowe do obsługi mechanizmów WPR

 


 

Nowe zasady stosowania opłaty skarbowej

W Dzienniku Ustaw Nr 44 pod pozycją 262 opublikowana została ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Na podstawie z art. 2 przedmiotowej ustawy, w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zmieniono brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4. Zgodnie z powyższymi zmianami nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi. Nie podlega także opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych powyżej.

Zmiana w ustawie o opłacie skarbowej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej tj. z dniem 15 marca 2008 r. (art. 13 ustawy).

Mając na uwadze wszystkie zmiany do ustawy o opłacie skarbowej, należy określić, iż od czynności urzędowych dokonywanych przez ARR począwszy od dnia 11 kwietnia 2007 r., wskutek złożenia wniosków przed tą datą, powinna zostać pobrana opłata skarbowa. W przypadku jej nieuiszczenia czynność może zostać dokonana tylko na podstawie art. 261 § 4 pkt 1 k.p.a.

W stosunku do decyzji wydawanych na wnioski składane od dnia 11 kwietnia 2007 r. obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej nie powstaje.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej nie powstaje także w stosunku do pełnomocnictw składanych w ARR po 15 marca 2008 r.

Powyższe zwolnienia nie dotyczą czynności z zakresu administrowania obrotem towarowym z zagranicą.

W każdym przypadku na decyzji, zezwoleniu, zaświadczeniu wydawanym przez ARR powinna zostać umieszczona odpowiednia adnotacja o uiszczeniu, nieuiszczeniu, zwolnieniu bądź nie podleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej.


Plik do pobrania:

Zasady stosowania ustawy o opłacie skarbowej (.pdf - 241 KB)

 


 

Komunikat Ministerstwa Finansów

 

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE seria L Nr 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) - Tytuł V „Systemy kontroli oraz kary”; Rozdział III „Kontrola transakcji” (art. 79 - 88) - państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przeprowadzania systematycznych kontroli dokumentów handlowych przedsiębiorstw, otrzymujących lub dokonujących płatności odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji.
 
Celem przeprowadzanych kontroli jest ustalenie, czy transakcje pochodzące z budżetu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo, a przedsiębiorstwo otrzymujące wspólnotowe wsparcie finansowe spełniło wszystkie warunki niezbędne do jego uzyskania.
 
Kontrole przeprowadzane zgodnie z ww. przepisami odbywają się niezależnie od kontroli przeprowadzanych przez agencję płatniczą.
 
Kontrole przeprowadzane są w siedzibach przedsiębiorstw na podstawie dokumentów będących w ich posiadaniu.
 
Pod pojęciem „dokumentów handlowych” należy rozumieć wszystkie księgi, rejestry, dowody kasowe i dokumenty potwierdzające, rachunki, zapisy dotyczące produkcji i jakości, a także korespondencję odnoszącą się do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również dane handlowe, niezależnie od ich formy, w tym dane archiwizowane elektronicznie, w zakresie, w jakim te dokumenty lub dane odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do transakcji finansowanych przez EFRG. Dodatkowo jako „dokumenty handlowe” uznaje się także m.in. korespondencję przedsiębiorstwa z agencjami płatniczymi.
 
Dane archiwizowane w formie elektronicznej, powinny być dostarczane na właściwym nośniku danych. Służby kontrolne mogą żądać od kontrolowanych przedsiębiorstw dostarczenia wyciągów lub kopii ww. dokumentów.
 
Obowiązek udowodnienia faktów mających bezpośredni wpływ na prawidłowość przeprowadzonych transakcji oraz wysokość otrzymanych subwencji, ciąży na kontrolowanym przedsiębiorstwie. Uprawnieniem służb kontrolnych jest możliwość żądania od kontrolowanych przedsiębiorstw, dostarczenia wszystkich dokumentów handlowych i informacji dodatkowych, związanych z kontrolowanymi transakcjami (płatnościami) w miejscu i czasie ustalonym przez kontrolujących.
 
W przypadku gdy część lub całość dokumentów handlowych wymaganych do kontroli znajduje się w przedsiębiorstwie z tej samej grupy handlowej, w spółce lub stowarzyszeniu przedsiębiorstw zarządzanym w sposób jednolity z kontrolowanym przedsiębiorstwem, bez względu na to, czy znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej czy poza jej terytorium, przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić te dokumenty urzędnikom odpowiedzialnym za kontrolę.
 
W przypadku braku możliwości ustalenia u polskich przedsiębiorstw wszystkich niezbędnych informacji dotyczących prawidłowości otrzymanych subwencji istnieje możliwość wystąpienia przez służby kontrolne do służb kontrolnych innych państw członkowskich UE o przeprowadzenie kontroli u zagranicznego kontrahenta kontrolowanego przedsiębiorstwa.
 
Obowiązek przechowywania przez przedsiębiorstwo dokumentów handlowych związanych z prowadzoną działalnością wynosi 5 lat.
 
W kontrolach wykonywanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 mogą uczestniczyć przedstawiciele organów Unii Europejskiej, którzy mają dostęp do tych samych lokali i tych samych dokumentów, co pracownicy krajowych służb kontrolnych.
 
Wyniki kontroli przeprowadzanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 mogą stanowić podstawę do wszczęcia przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia nienależnie pobranych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji.
 
Kontrole w siedzibach przedsiębiorstw otrzymujących subwencje finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji przeprowadzają:
  • dyrektorzy izb celnych (refundacje w przypadku wywozów produktów rolnych do państw trzecich) - zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1404);
  • wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (pozostałe środki mające na celu regulację lub wspieranie rynków rolnych) - zgodnie z art. 17c ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz.U. z 2005, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

Za monitorowanie stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 oraz koordynację i ogólny nadzór nad prowadzonymi kontrolami ex-post odpowiada specjalna jednostka (powołana na mocy artykułu 85 ww. rozporządzenia).

W Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1404) funkcje specjalnej jednostki pełni Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej, w którego imieniu przedmiotowe zadania wykonuje Dyrektor Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów.