Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o wypłatę refundacji wywozowych zobowiązany jest, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 186 z dnia 17.07.2009 z póżn. zm.), w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia wywozowego przedstawić agencji płatniczej wszystkie dokumenty w celu skompletowania akt sprawy składających się z: wniosku o refundację, karty kontrolnej T 5, dokumentu przewozowego, dowodu przywozu do kraju przeznaczenia (w przypadku zróżnicowanej stawki refundacji).

W przypadku, gdy przedsiębiorca w terminie 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia wywozowego nie jest w stanie dostarczyć dokumentów:

 • poświadczających wyprowadzenie towaru z obszaru celnego Wspólnoty (równoważnych karcie kontrolnej T 5) lub
 • potwierdzających dokonanie formalności przywozowych w kraju przeznaczenia,


może on ubiegać się o przedłużenie tego terminu. Przedsiębiorca ten zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do ARR przed upływem 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia wywozowego i udokumentować, że podjął należyte starania, aby otrzymać i dostarczyć dokumenty w wyznaczonym terminie. Oznacza to, że musi przedstawić kopie korespondencji z kontrahentem/spedytorem/administracją celną danego kraju trzeciego lub spółką nadzoru. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o przedłużenie terminu nie poparty wystarczającymi dowodami uzasadniającymi jego przyjęcie, ARR pisemnie wzywa przedsiębiorcę do dostarczenia bądź uzupełnienia uzasadnienia wniosku o przedłużenie terminu w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania wezwania.

Uwaga: Termin 12 miesięcy (od daty przyjęcia zgłoszenia wywozowego) wyznaczony na dostarczenie karty kontrolnej T 5 nie ulega przedłużeniu. Przedłużyć można wyłącznie termin dostarczenia dokumentów równoważnych karcie kontrolnej T 5.

Wniosek o przedłużenie terminu dostarczenia ww. dokumentów zostaje odrzucony, gdy:

 • został złożony po upływie 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia do wywozu w przypadku pierwszego przedłużenia terminu bądź
 • został złożony po upływie przedłużonego terminu w przypadku wnioskowania o kolejne przedłużenie,
 • jego uzasadnienie bądź uzupełnienie uzasadnienia nie wpłynęło w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę wezwania.


Przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów

Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja Rynku Rolnego może przedłużyć termin 12 miesięcy wyznaczony na dostarczenie wymaganych dokumentów dwukrotnie o dodatkowe okresy, z których każdy wynosi 6 miesięcy.

Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu dodatkowo przyznanego okresu umożliwia wypłatę pełnej kwoty należnej refundacji.

Jeżeli ARR otrzyma wymagane dokumenty:

  a) w ciągu 6 miesięcy upływających po pierwotnym 12 miesięcznym terminie w przypadku braku wniosku o przedłużenie terminu lub
  b) w ciągu 6 miesięcy licząc od upływu terminu ostatniego przedłużenia


kwota refundacji zostaje zredukowana o 15% pod warunkiem dotrzymania wszystkich pozostałych terminów określonych w regulacjach UE.

Jeżeli ARR otrzyma wymagane dokumenty:

  a) po 18 miesiącach od daty przyjęcia zgłoszenia wywozowego przy braku wniosku o przedłużenie terminu lub
  b) po 6 miesiącach licząc od upływu terminu ostatniego przedłużenia następuje całkowita redukcja refundacji.


Wniosek o przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów złożony w ARR po upływie 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia wywozowego zostaje odrzucony.

Informacje z Oddziałów Terenowych