Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Przedsiębiorca, który uzyskał w ARR pozwolenie, ma możliwość (jeśli przewidują to rozporządzenia rynkowe) przeniesienia całości lub części praw z niego wynikających, w okresie ważności tego pozwolenia.
Przeniesienie praw w przypadku jednego pozwolenia może zostać dokonane wyłącznie na rzecz jednego przedsiębiorcy i może dotyczyć ilości, która w ramach danego pozwolenia nie została wykorzystana.

Przejmujący nie przenoszą nabytych praw dalej na inne osoby, ale mogą przenieść je z powrotem na tytularnego posiadacza. Przeniesienie z powrotem na tytularnego posiadacza dotyczy ilości jeszcze niewykorzystanych w ramach danego pozwolenia lub jego wyciągu.
Zobowiązania wynikające z pozwoleń lub wyciągów nie mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca może wnioskować o przeniesienie praw:

  • składając wniosek o pozwolenie – przedsiębiorca wpisuje dane osoby/podmiotu, na którą przeniesione mają zostać prawa wraz z jego numerem EORI w polu znajdującym się pod polem 4 wniosku o pozwolenie.
  • posiadając już pozwolenie - przedsiębiorca składa do ARR wniosek o przeniesienie praw oraz wskazuje osobę/podmiot, na którą prawa te mają zostać przekazane. Przedsiębiorca zobowiązany jest razem z wnioskiem o przeniesienie praw zwrócić do ARR wydane pozwolenie.
  • w przypadku przeniesienia praw z powrotem na właściciela tytularnego pozwolenia, organ wydający pozwolenie potwierdza takie przeniesienie z powrotem i odnotowuje jego datę na pozwoleniu zgodnie z informacją odnośnie pozwoleń na przywóz  i wywóz produktów rolnych.
  • przeniesienie lub przeniesienie z powrotem wchodzi w życie z datą potwierdzenia przez organ wydający pozwolenie.

Informacje z Oddziałów Terenowych