Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biopłynów.

Za prowadzenie rejestru wytwórców jest odpowiedzialny Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Kto może starać się o wpis do rejestru wytwórców biopłynów?

Ustawa stanowi, że wytwórcą jest podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej.

O wpis do rejestru wytwórców może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów,
 2. dysponuje odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej.

Ważne!

Aby uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego w pierwszej kolejności należy uzyskać numer rejestracyjny w CRP, który będzie wykorzystywany w dalszych kontaktach z ARR. W tym celu należy złożyć w OT ARR lub Centrali ARR wypełniony formularz WPR_P1_f1 (zasady rejestracji w CRP ).

Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców

Po uzyskaniu numeru rejestracyjnego w CRP, przedsiębiorca powinien złożyć w Centrali ARR:

 1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów,
 2. Oświadczenie wytwórcy biopłynów o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 3. Oświadczenie wytwórcy biopłynów o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii,
 4. dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej,

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru wytwórców, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:

Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

Dokonanie wpisu do rejestru wytwórców

616 zł

Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej

308 zł

Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru wytwórców

10 zł

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, albo na jego rachunek bankowy nr: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 z dopiskiem określającym czynność urzędową np. “Opłata skarbowa: Wpis do rejestru wytwórców biopłynów”.

W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku wytwórcy oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca dołącza oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przedsiębiorca lub wytwórca jest zobowiązany dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy:

 1. złożyć bezpośrednio w Centrali Agencji Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, lub
 2. przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ww. adres.

Wpis do rejestru wytwórców

Prezes Agencji Rynku Rolnego dokona wpisu do rejestru wytwórców w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku o wpis do rejestru wytwórców biopłynów wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Po dokonaniu wpisu w rejestrze wytwórców, Prezes ARR wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców.

Obowiązki wytwórcy po uzyskaniu wpisu do rejestru

Wytwórcy po uzyskaniu wpisu do rejestru będą zobowiązani do:

 1. wytwarzania biopłynów wyłącznie z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych;
 2. prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
  • ilości oraz rodzaju biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do wytworzenia biopłynów,
  • ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów,
  • ilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów;
 3. posiadania dokumentacji potwierdzającej datę:
  • wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
  • wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub
  • zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została wytworzona;
 4. przekazywania Prezesowi ARR Sprawozdań kwartalnych wytwórcy sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów, zawierających informacje, o których mowa w pkt 2, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału;
 5. informowania Prezesa ARR o:
  • zmianie danych zawartych w rejestrze,
  • zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

- w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

 1. poddawania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez służby kontrolne ARR.

 

Informacje dodatkowe

Od dnia 1 stycznia 2016 r. energia elektryczna wytworzona z biopłynów może być zaliczona na poczet realizacji krajowego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, wyłącznie wtedy, gdy biopłyny wykorzystane do wytworzenia tej energii spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

PDF Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów (.pdf)

 

Zobacz również:

wwwRejestr wytwórców