Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1148) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania:

 1. biokomponentów - w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty, lub
 2. energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

są zobowiązane do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w terminie do dnia 1 czerwca roku sprawozdawczego[1].

 

Przepisy ww. ustaw zostały ustanowione w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępującym rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (Dz.U. L 84 z 20.03.2014 r., str. 61), a także rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1113/2014 z dnia 16 października 2014 r. ustanawiającym format i szczegóły techniczne zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014, oraz uchylającym rozporządzenia Komisji (WE) nr 2386/96 i (UE, Euroatom) nr 833/2010 (Dz.U. L 302 z 22.10.2014 r., str. 26).

Przez projekty inwestycyjne podlegające zgłoszeniu należy rozumieć wszelkie projekty mające na celu:

 1. budowę nowej infrastruktury[2],
 2. przekształcenie, modernizację, zwiększenie lub obniżenie zdolności istniejącej infrastruktury,
 3. częściowe lub całkowite wycofanie na stałe z eksploatacji istniejącej infrastruktury.

Ponadto, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 przewiduje przekazywanie przez przedsiębiorstwa danych dotyczących wyłącznie projektów inwestycyjnych, w przypadku których:

 1. prace w zakresie budowy lub wycofywania z eksploatacji już się rozpoczęły, lub
 2. podjęto już ostateczną decyzję inwestycyjną[3],

ewentualnie co do których nie podjęto ostatecznej decyzji inwestycyjnej, lecz zaplanowano:

 1. rozpoczęcie prac budowlanych w ciągu pięciu lat, lub
 2. wycofywanie z eksploatacji w ciągu trzech lat.

Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych, według stanu na dzień 31 marca roku sprawozdawczego, których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej:

 1. 50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów, lub
 2. 20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Przekazane dane posłużą Komisji Europejskiej do opracowania m.in. międzysektorowej analizy zmian strukturalnych i perspektyw systemu energetycznego UE, która podlegać będzie publikacji. Udostępniane dane będą przedstawiane w zagregowanej formie uniemożliwiającej ujawnienie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw i instalacji. Jednocześnie na mocy art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 państwa członkowskie UE, wyznaczone przez nie podmioty lub Komisja Europejska są zobowiązane chronić poufność uzyskanych danych oraz informacji objętych tajemnicą handlową.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Jakubasem, tel. (22) 376-74-84; faks: (22) 376-72-77; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

[1] Co drugi rok kalendarzowy poczynając od 2015 r.

[2]  Infrastruktura – oznacza wszelkie instalacje lub części instalacji związane z m.in. wytwarzaniem biokomponentów oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

[3]  Ostateczna decyzja inwestycyjna oznacza decyzję podjętą na poziomie przedsiębiorstwa, aby ostatecznie przeznaczyć środki na etap inwestycyjny danego projektu, przy czym „Etap inwestycyjny” oznacza etap, w którym ma miejsce budowa lub
wycofywanie z eksploatacji i ponoszone są koszty kapitałowe. Etap inwestycyjny nie obejmuje etapu planowania, przy czym „Etap planowania” oznacza etap w którym przygotowuje się realizację projektu i który obejmuje, w stosownych przypadkach, ocenę wykonalności, badania przygotowawcze i techniczne, uzyskanie koncesji i zezwoleń, i w którym ponoszone są koszty kapitałowe.