Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Bazowymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę funkcjonowania mechanizmu non-aneks I są:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji.

Pobierz: PDF Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych.

Pobierz: PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych.

Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zostały zniesione stawki refundacji do niektórych produktów sektora mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu.

Oznacza to, że od dnia 20 listopada 2009 r. produkty te wywożone w postaci towarów non-aneks I nie podlegają refundacjom wywozowym z wyjątkiem wnioskowania o refundacje w ramach świadectw refundacji o stawce ustalonej
z góry.

Pobierz: PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu.

Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2008 z dnia 25 września 2008 r. zostały zniesione stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu.

Oznacza to, że od dnia 26 września 2008 r. produkty te wywożone w postaci towarów non-aneks I nie podlegają refundacjom wywozowym z wyjątkiem wnioskowania o refundacje w ramach świadectw refundacji o stawce ustalonej z góry.

Pobierz: PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2008 z dnia 25 września 2008r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu.

PROCEDURY WYWOZOWE BEZ ZEZWOLENIA

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych przedsiębiorca ubiegający się o refundacje wywozowe o zróżnicowanej stawce refundacji zobowiązany jest udowodnić (w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia wywozowego) dopuszczenie eksportowanego towaru do obrotu w kraju trzecim oraz przedstawić dokument przewozowy obejmujący trasę wysyłki. Podstawowym dokumentem przedstawianym w agencjach płatniczych w celu udokumentowania wprowadzenia towaru do obrotu w kraju trzecim jest przywozowy dokument celny kraju trzeciego lub świadectwo rozładunku i przywozu sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku VIII rozdział III rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009...

 

Czytaj więcej...

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania  z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. Nr 73, poz. 469), od dnia 1 maja 2010 r. obowiązują zmodyfikowane zasady wnioskowania o refundację wywozową...

Czytaj więcej...

W związku z wejściem w życie w dn. 1 lipca 2006r rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. L 58 z dn. 28.02.2006) zmianie uległy wymogi kwalifikowania wysyłek cukru do wypłaty refundacji wywozowych. Obowiązujące obecnie nowe przepisy nie wprowadzają wymogów uzależniających przyznanie refundacji do wywozu produktów tego sektora od ich pochodzenia Wspólnotowego...

Czytaj więcej...