Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Uwaga przedsiębiorcy:

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623) przestaje istnieć Agencja Rynku Rolnego (ARR). Dotychczasowe zadania ARR w zakresie mechanizmów handlu zagranicznego tj. wydawanie pozwoleń na przywóz/wywóz będą realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz/przywóz należy składać na dotychczasowych zasadach poprzez dostarczenie wniosku do siedziby Centrali KOWR w Warszawie przy ul. Karolkowej 30

 


Dni wolne od pracy w 2019 r.

PDFDni wolne od pracy w 2019 r. (2017/C 279/03)(.pdf)


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015) (.pdf)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015) (.pdf)

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (.pdf)

 
 

pdfROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/545 z dnia 22 marca 2017 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru (.pdf)


Przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do niektórych produktów rolnych i przemysłowych mają zastosowanie nowe przepisy dotyczące zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej Unii Europejskiej oraz sposobu zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii, wprowadzone na mocy:

  1. pdfRozporządzenia RADY (UE) 2016/2389 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz (.pdf)
  2. pdfRozporządzenia RADY (UE) 2016/2390 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe. (.pdf)

 

Zgodnie z procedurą ustanawiania zwieszenia poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje lub rozpoczyna działalność producent produktu, którego dotyczą przepisy powyższych rozporządzeń, może on zgłosić sprzeciw wobec obowiązujących regulacji lub propozycji ich zmiany zgłoszonych przez inne kraje członkowskie UE. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w ściśle określonym przez KE formacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszania poboru ceł lub ustanowienia preferencyjnych kontyngentów taryfowych wraz ze wzorami stosownych wniosków znajdziecie Państwo na stronie internetowej pdfMinisterstwa Rozwoju


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny

PDFSprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny(.pdf)


Dni wolne od pracy w 2017 r.

PDFDni wolne od pracy w 2017 r. (2017/C 13/03)(.pdf)


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2016r. Agencja Rynku Rolnego wprowadziła dodatkową (oprócz dotychczasowych form) możliwość składania wniosków na wywóz/przywóz towarów rolno-spożywczych za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych*.
Zwracamy uwagę na fakt, iż przedmiotowy Portal umożliwia składanie  jedynie wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz/wywóz oraz ich korekt. W przypadku składania korekty wniosku konieczne jest umieszczenie na formularzu w polu UWAGI zapisu „Korekta do wniosku o pozwolenie”. Natomiast wnioski o: wyciąg, przeniesienie praw, duplikat i pozwolenie zastępcze należy składać za pośrednictwem poczty, faksem, drogą mailową lub poprzez bezpośrednie doręczenie do Centrali ARR.

- link do Portalu usług Elektronicznych

* Wszelkie informacje i instrukcje użytkowania Portalu dostępne są w Podręczniku Interesanta/Użytkownika (.pdf)

 


Uwaga!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

 PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


 

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

 

W dniu 6 listopada 2016 r. zaczyna obowiązywać  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r.

W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń uwagę należy zwrócić na obowiązek wpisania przez beneficjenta we wniosku o pozwolenie numeru EORI (numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy) oraz zmiany dotyczące zasad zaokrąglania zabezpieczeń, a także terminów na zwrot pozwoleń. Ponadto, w przypadku pozwoleń zastępczych wymagane będzie złożenie zabezpieczenia.

Zmiany w prawodawstwie UE w zakresie pozwoleń na przywóz/wywóz towarów przewidują zmiany formularzy wniosków o pozwolenia oraz samych pozwoleń. Jednak zgodnie z zapisami art. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1239
z dnia 18 maja 2016 r. Agencja Rynku Rolnego nadal będzie stosować wersję papierową wzorów przewidzianych w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, określonych w załączniku I do tego rozporządzenia, w odniesieniu do wniosków  i wydawanych pozwoleń, aż do wyczerpania istniejących zapasów.

Informujemy również, że od dnia 6 listopada 2016 r. nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na przywóz/wywóz między innymi zbóż.

Uprzejmie informujemy, że szczegóły dotyczące funkcjonowania nowych rozwiązań w systemie pozwoleń na przywóz/wywóz zostaną udostępnione na stronie internetowej Agencji w części Handel zagraniczny/Mechanizmy WPR oraz na poszczególnych rynkach.

 
UWAGA!

Dla  wywozu cukru pozakwotowego zasady wymienione w art. 4c, 4d, 4e, art. 5 ust. 1, art. 7–7f, 8a, 9, 10, art. 11 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 12a, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 należy stosować do dnia 30 września 2017 r.

 


 

Uwaga przedsiębiorcy!

Z dniem 6 listopada 2016 r. zacznie obowiązywać ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. dotyczące zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz.

 

PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) NR 2016/1237 z dnia 18 maja 2016r.uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 2016/1239 z dnia 18 maja 2016r.ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz

PDF Informacja odnośnie do pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych

 


Uwaga importerzy i eksporterzy!

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, iż od dnia 1 maja 2016 r. w odniesieniu do operacji przywozu oraz wywozu artykułów rolno- spożywczych zastosowanie będą miały przepisy pakietu prawnego Unijnego Kodeksu Celnego, który obejmuje:

 

PDF Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny

PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. EU.L.2013.269.1)

pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. U. EU.L.2015.343.1)

 

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. EU.L.2015.343.558)

 

pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

 

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/481 z dnia 1 kwietnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 

pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/24463

 

Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów:

pdfhttp://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/aktualnosci1

 

oraz Komisji Europejskiej:

pdfhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

 


 

pdf Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

 


 

pdf Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

 


 

PDF Dni wolne od pracy w 2016 r.

 


pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015 r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z Ukrainy i ustalające sposób zarządzania tymi kontyngentami


PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2296 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1366/2014 w sprawie publikacji na 2015 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87


PDF DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1997 z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7534) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

 


ARR uprzejmie informuje, że w dniu 30 października 2015r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2016 r.

 PDFRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.


PDF DECYZJA KOMISJI z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7030) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2009/821/WE) (.pdf)

 PDFDECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/919 z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3892) (Tekst mający znaczenie dla EOG). (.pdf)


 

PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/917 z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające, w odniesieniu do Bangladeszu, załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 ustanawiającego wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG). (.pdf)


PDFNOTY WYJAŚNIAJĄCE DO NOMENKLATURY SCALONEJ UNII EUROPEJSKIEJ (2015/C 076/01) (.pdf)


 

Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na podstawie załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009 (Niniejszy wykaz zastępuje wykaz opublikowany w Dz.U. C 33 z 5.2.2014, s. 5)


Kody nomenklatury refundacji wywozowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1366/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie publikacji na 2015 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87 (.pdf - 1,31 MB)


Przywozowe kontyngenty taryfowe z Ukrainy po zerowej stawce celnej

Do 12 grudnia 2014 r. do godz. 13:00 można składać  wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz jęczmienia. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Handel zagraniczny, Zboża, Przywóz produktów lub pod linkiem:http://www.arr.gov.pl/data/01024/rwk_416_2014_12112014.docx

Od 20 do 30 listopada 2014 r., przedsiębiorcy zatwierdzeni przez ARR w 2014 r. mogą składać wnioski o pozwolenia na przywóz mleka i przetworów mlecznych dla pozwoleń wydawanych na podokres styczeń – czerwiec 2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Handel zagraniczny, Mleko i przetwory mleczne, Przywóz produktów lub pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/data/01038/przywoz_mleko_ukraina_13112014.doc

Od 1 do 7 grudnia 2014 r. można składać wnioski o wydanie praw przywozowych/pozwoleń na przywóz:


ARR uprzejmie informuje, że w dniu 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2015 r.

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy


Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na podstawie załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009 (Niniejszy wykaz zastępuje wykaz opublikowany w Dz.U. C 368 z 28.11.2012, s. 12)


PDF ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1310/2013 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014

PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

PDFROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych

PDF Wykazy publikowane na mocy art. 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008, (WE) nr 1964/2006, od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012, od rozporządzeń (WE) nr 828/2009, (WE) nr 1918/2006 i (WE) nr 341/2007, w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i czosnku oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 i (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2014 r. w sektorach pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do terminu rozpatrywania ofert zakupu po ustalonej cenie pszenicy zwyczajnej w ramach interwencji publicznej

PDF Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269 z dnia 10 października 2013 r., s. 1)

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 977/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Ameryki Środkowej

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2013 z dnia 25 września 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentami taryfowymi Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Nikaragui

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2013 z dnia 25 września 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentami taryfowymi Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Panamy

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 924/2013 z dnia 25 września 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentami taryfowymi Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Ameryki Środkowej

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 925/2013 z dnia 25 września 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

 


Informacja odnośnie do pozwoleń na przywóz, wywóz i świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 


PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 599/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 578/2010 w odniesieniu do kwot nieobjętych świadectwami refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz powiadamiania przez państwa członkowskie o niektórych powiązanych danych


Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w związku z przystąpieniem Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3474) (1)


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 538/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dotyczących handlu produktami rolnymi między Unią w jej składzie z dnia 30 czerwca 2013 r. a Chorwacją


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 70/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej)ARR uprzejmie informuję, iż w dniu 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych - Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne.


Wykazy publikowane na mocy art. 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych.


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 


Uprzejmie informuję, że:

  1. Od 20 kwietnia 2012 r. Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym z dnia 19 kwietnia 2012 r. o numerze 342/2012 ustaliła stawki refundacji wywozowych dla wieprzowiny na zerowym poziomie.
  2. Od 21 września 2012 r. Komisja Europejska rozporządzeniami wykonawczymi z dnia 21 września 2012 r. o numerach 858/2012 i 861/2012 utrzymała wysokość stawek wywozowych dla niektórych przetworów z jaj.
  3. Od 21 września 2012 r. Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym z dnia 21 września 2012 r. o numerze 859/2012 ustaliła stawki refundacji wywozowych do wołowiny i cielęciny na poziomie zerowym.
  4. Od 19 lipca 2013 r. Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym z dnia 18 lipca 2013 r. o numerze 689/2013 ustaliła wysokość stawek dla mięsa drobiowego na poziomie zerowym.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 342/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 858/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 861/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 859/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 689/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego (.pdf)

 


WAŻNE! Informacja dla przedsiębiorców realizujących obrót towarowy z Białorusią, Rosją lub Kazachstanem na temat nowych wymagań przy wwozie towarów na obszar Unii Celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja (BY-KZ-RU).

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 czerwca 2012 r. wchodzi w życie decyzja Komisji Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu nr 899 z dnia 9 grudnia 2011 r. „O wprowadzeniu obowiązku wyprzedzającego informowania o towarach, wwożonych na obszar Unii Celnej transportem samochodowym".

Poniżej zamieszczamy wersję oryginalną decyzji oraz robocze tłumaczenie tego dokumentu:


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Uprzejmie informujemy, iż powstała nowa zakładka „Dokumenty Importowe” w części Handel Zagraniczny.

Zakładka zawiera wzory dokumentów importowych z poszczególnych krajów trzecich, ich opis, opracowania dotyczące procedur celnych oraz listy kodów procedur celnych.

Powyższe informacje skierowane są do przedsiębiorców, którzy w celu uzyskania wypłaty refundacji bądź w celu rozliczenia wydanych pozwoleń na wywóz cukru pozakwotowego są zobligowani do przedstawienia dokumentów importowych potwierdzających dopuszczenie towaru do obrotu w kraju przeznaczenia.

Zakładka będzie sukcesywnie uzupełniana o informacje dotyczące kolejnych krajów trzecich, jak również o wzory pieczęci celnych.


UWAGA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, informuje o możliwości ubiegania się przez małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach środków unijnych o dofinansowanie do eksportu własnych produktów.

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie www.parp.gov.pl

Źródło: PARP