Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny

PDFSprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny(.pdf)


Dni wolne od pracy w 2017 r.

PDFDni wolne od pracy w 2017 r. (2017/C 13/03)(.pdf)


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2016r. Agencja Rynku Rolnego wprowadziła dodatkową (oprócz dotychczasowych form) możliwość składania wniosków na wywóz/przywóz towarów rolno-spożywczych za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych*.
Zwracamy uwagę na fakt, iż przedmiotowy Portal umożliwia składanie  jedynie wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz/wywóz oraz ich korekt. W przypadku składania korekty wniosku konieczne jest umieszczenie na formularzu w polu UWAGI zapisu „Korekta do wniosku o pozwolenie”. Natomiast wnioski o: wyciąg, przeniesienie praw, duplikat i pozwolenie zastępcze należy składać za pośrednictwem poczty, faksem, drogą mailową lub poprzez bezpośrednie doręczenie do Centrali ARR.

- link do Portalu usług Elektronicznych

* Wszelkie informacje i instrukcje użytkowania Portalu dostępne są w Podręczniku Interesanta/Użytkownika (.pdf)

 


Uwaga!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

 PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


 

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

 

W dniu 6 listopada 2016 r. zaczyna obowiązywać  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r.

W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń uwagę należy zwrócić na obowiązek wpisania przez beneficjenta we wniosku o pozwolenie numeru EORI (numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy) oraz zmiany dotyczące zasad zaokrąglania zabezpieczeń, a także terminów na zwrot pozwoleń. Ponadto, w przypadku pozwoleń zastępczych wymagane będzie złożenie zabezpieczenia.

Zmiany w prawodawstwie UE w zakresie pozwoleń na przywóz/wywóz towarów przewidują zmiany formularzy wniosków o pozwolenia oraz samych pozwoleń. Jednak zgodnie z zapisami art. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1239
z dnia 18 maja 2016 r. Agencja Rynku Rolnego nadal będzie stosować wersję papierową wzorów przewidzianych w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, określonych w załączniku I do tego rozporządzenia, w odniesieniu do wniosków  i wydawanych pozwoleń, aż do wyczerpania istniejących zapasów.

Informujemy również, że od dnia 6 listopada 2016 r. nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na przywóz/wywóz między innymi zbóż.

Uprzejmie informujemy, że szczegóły dotyczące funkcjonowania nowych rozwiązań w systemie pozwoleń na przywóz/wywóz zostaną udostępnione na stronie internetowej Agencji w części Handel zagraniczny/Mechanizmy WPR oraz na poszczególnych rynkach.

 
UWAGA!

Dla  wywozu cukru pozakwotowego zasady wymienione w art. 4c, 4d, 4e, art. 5 ust. 1, art. 7–7f, 8a, 9, 10, art. 11 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 12a, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 należy stosować do dnia 30 września 2017 r.

 


 

Uwaga przedsiębiorcy!

Z dniem 6 listopada 2016 r. zacznie obowiązywać ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. dotyczące zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz.

 

PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) NR 2016/1237 z dnia 18 maja 2016r.uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008

PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) NR 2016/1239 z dnia 18 maja 2016r.ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz

PDF Informacja odnośnie do pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych

 


Uwaga importerzy i eksporterzy!

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, iż od dnia 1 maja 2016 r. w odniesieniu do operacji przywozu oraz wywozu artykułów rolno- spożywczych zastosowanie będą miały przepisy pakietu prawnego Unijnego Kodeksu Celnego, który obejmuje:

 

PDF Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny

PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. EU.L.2013.269.1)

pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. U. EU.L.2015.343.1)

 

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. EU.L.2015.343.558)

 

pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

 

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/481 z dnia 1 kwietnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 

pdf ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/24463

 

Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów:

pdfhttp://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/aktualnosci1

 

oraz Komisji Europejskiej:

pdfhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

 


 

pdf Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

 


 

pdf Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

 


 

PDF Dni wolne od pracy w 2016 r.

 


pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015 r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z Ukrainy i ustalające sposób zarządzania tymi kontyngentami


PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2296 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1366/2014 w sprawie publikacji na 2015 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87


PDF DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1997 z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7534) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

 


ARR uprzejmie informuje, że w dniu 30 października 2015r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2016 r.

 PDFRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.


PDF DECYZJA KOMISJI z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7030) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2009/821/WE) (.pdf)

 PDFDECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/919 z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3892) (Tekst mający znaczenie dla EOG). (.pdf)


 

PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/917 z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające, w odniesieniu do Bangladeszu, załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 ustanawiającego wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG). (.pdf)


PDFNOTY WYJAŚNIAJĄCE DO NOMENKLATURY SCALONEJ UNII EUROPEJSKIEJ (2015/C 076/01) (.pdf)


 

Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na podstawie załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009 (Niniejszy wykaz zastępuje wykaz opublikowany w Dz.U. C 33 z 5.2.2014, s. 5)


Kody nomenklatury refundacji wywozowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1366/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie publikacji na 2015 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87 (.pdf - 1,31 MB)


Przywozowe kontyngenty taryfowe z Ukrainy po zerowej stawce celnej

Do 12 grudnia 2014 r. do godz. 13:00 można składać  wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz jęczmienia. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Handel zagraniczny, Zboża, Przywóz produktów lub pod linkiem:http://www.arr.gov.pl/data/01024/rwk_416_2014_12112014.docx

Od 20 do 30 listopada 2014 r., przedsiębiorcy zatwierdzeni przez ARR w 2014 r. mogą składać wnioski o pozwolenia na przywóz mleka i przetworów mlecznych dla pozwoleń wydawanych na podokres styczeń – czerwiec 2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Handel zagraniczny, Mleko i przetwory mleczne, Przywóz produktów lub pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/data/01038/przywoz_mleko_ukraina_13112014.doc

Od 1 do 7 grudnia 2014 r. można składać wnioski o wydanie praw przywozowych/pozwoleń na przywóz:


ARR uprzejmie informuje, że w dniu 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2015 r.

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy


Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na podstawie załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009 (Niniejszy wykaz zastępuje wykaz opublikowany w Dz.U. C 368 z 28.11.2012, s. 12)


PDF ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1310/2013 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014

PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

PDFROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych

PDF Wykazy publikowane na mocy art. 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008, (WE) nr 1964/2006, od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012, od rozporządzeń (WE) nr 828/2009, (WE) nr 1918/2006 i (WE) nr 341/2007, w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i czosnku oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 i (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2014 r. w sektorach pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do terminu rozpatrywania ofert zakupu po ustalonej cenie pszenicy zwyczajnej w ramach interwencji publicznej

PDF Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269 z dnia 10 października 2013 r., s. 1)

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 977/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Ameryki Środkowej

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2013 z dnia 25 września 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentami taryfowymi Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Nikaragui

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2013 z dnia 25 września 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentami taryfowymi Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Panamy

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 924/2013 z dnia 25 września 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentami taryfowymi Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Ameryki Środkowej

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 925/2013 z dnia 25 września 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

 


Informacja odnośnie do pozwoleń na przywóz, wywóz i świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 


PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 599/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 578/2010 w odniesieniu do kwot nieobjętych świadectwami refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz powiadamiania przez państwa członkowskie o niektórych powiązanych danych


Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w związku z przystąpieniem Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3474) (1)


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 538/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dotyczących handlu produktami rolnymi między Unią w jej składzie z dnia 30 czerwca 2013 r. a Chorwacją


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 70/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej)ARR uprzejmie informuję, iż w dniu 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych - Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne.


Wykazy publikowane na mocy art. 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych.


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 


Uprzejmie informuję, że:

  1. Od 20 kwietnia 2012 r. Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym z dnia 19 kwietnia 2012 r. o numerze 342/2012 ustaliła stawki refundacji wywozowych dla wieprzowiny na zerowym poziomie.
  2. Od 21 września 2012 r. Komisja Europejska rozporządzeniami wykonawczymi z dnia 21 września 2012 r. o numerach 858/2012 i 861/2012 utrzymała wysokość stawek wywozowych dla niektórych przetworów z jaj.
  3. Od 21 września 2012 r. Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym z dnia 21 września 2012 r. o numerze 859/2012 ustaliła stawki refundacji wywozowych do wołowiny i cielęciny na poziomie zerowym.
  4. Od 19 lipca 2013 r. Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym z dnia 18 lipca 2013 r. o numerze 689/2013 ustaliła wysokość stawek dla mięsa drobiowego na poziomie zerowym.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 342/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 858/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 861/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 859/2012 z dnia 20 września 2012 r. ustalające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 689/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego (.pdf)

 


WAŻNE! Informacja dla przedsiębiorców realizujących obrót towarowy z Białorusią, Rosją lub Kazachstanem na temat nowych wymagań przy wwozie towarów na obszar Unii Celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja (BY-KZ-RU).

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 czerwca 2012 r. wchodzi w życie decyzja Komisji Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu nr 899 z dnia 9 grudnia 2011 r. „O wprowadzeniu obowiązku wyprzedzającego informowania o towarach, wwożonych na obszar Unii Celnej transportem samochodowym".

Poniżej zamieszczamy wersję oryginalną decyzji oraz robocze tłumaczenie tego dokumentu:


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Uprzejmie informujemy, iż powstała nowa zakładka „Dokumenty Importowe” w części Handel Zagraniczny.

Zakładka zawiera wzory dokumentów importowych z poszczególnych krajów trzecich, ich opis, opracowania dotyczące procedur celnych oraz listy kodów procedur celnych.

Powyższe informacje skierowane są do przedsiębiorców, którzy w celu uzyskania wypłaty refundacji bądź w celu rozliczenia wydanych pozwoleń na wywóz cukru pozakwotowego są zobligowani do przedstawienia dokumentów importowych potwierdzających dopuszczenie towaru do obrotu w kraju przeznaczenia.

Zakładka będzie sukcesywnie uzupełniana o informacje dotyczące kolejnych krajów trzecich, jak również o wzory pieczęci celnych.


UWAGA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, informuje o możliwości ubiegania się przez małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach środków unijnych o dofinansowanie do eksportu własnych produktów.

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie www.parp.gov.pl

Źródło: PARP