Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Reforma WPR po 2013 roku

 

Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 16 grudnia 2013 r. przyjęty został pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014-2020. Uzgodniona reforma objęła następujące obszary WPR:

  • wspólna organizacja rynków rolnych,
  • płatności bezpośrednie,
  • rozwój obszarów wiejskich,
  • zasady finansowania, monitorowania i zarządzania WPR.

Przyjęcie ww. pakietu zakończyło trwający od 2011 roku proces intensywnych negocjacji między państwami członkowskimi i instytucjami UE.

 

Pakiet legislacyjny WPR na lata 2014-2020

Akty bazowe UE stanowiące podstawy funkcjonowania WPR w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w grudniu 2013 roku:

 

Akty wykonawcze dla WPR

Kolejnym etapem prac legislacyjnych na poziomie UE jest rozpoczęty w 2014 roku proces przyjmowania przez Komisję Europejską aktów delegowanych i wykonawczych wdrażających postanowienia reformy.

Dotychczas Komisja opracowała nowe rozporządzenia regulujące m.in.: funkcjonowanie agencji płatniczych i innych organów, zarządzanie finansami, rozliczanie rachunków i stosowanie euro; niektóre aspekty współpracy między przedsiębiorcami; zasady wsparcia sektora pszczelarskiego; nową politykę promocji produktów rolnych; realizację programu „Owoce i warzywa w szkole”; krajowe programy wsparcia w sektorze wina; programy wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych; zintegrowany system zarządzania i kontroli (IACS); płatności bezpośrednie; wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Natomiast obecnie trwają prace nad nowymi przepisami wspólnej organizacji rynków rolnych dotyczącymi m.in: interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania; pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych; administrowania kontyngentami taryfowymi; powiadomień o realizowanych mechanizmach, które państwa członkowskie przekazują Komisji Europejskiej; norm handlowych; grup i organizacji producentów rolnych w sektorze owoców i warzyw; połączonych programów szkolnych („Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”).