Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Reforma WPR po 2013 roku

 

Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 16 grudnia 2013 r. przyjęty został pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014-2020. Uzgodniona reforma objęła następujące obszary WPR:

  • wspólna organizacja rynków rolnych,
  • płatności bezpośrednie,
  • rozwój obszarów wiejskich,
  • zasady finansowania, monitorowania i zarządzania WPR.

Przyjęcie ww. pakietu zakończyło trwający od 2011 roku proces intensywnych negocjacji między państwami członkowskimi i instytucjami UE.

 

Pakiet legislacyjny WPR na lata 2014-2020

Akty bazowe UE stanowiące podstawy funkcjonowania WPR w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w grudniu 2013 roku:

 

Akty wykonawcze dla WPR

Kolejnym etapem prac legislacyjnych na poziomie UE jest rozpoczęty w 2014 roku proces przyjmowania przez Komisję Europejską aktów delegowanych i wykonawczych wdrażających postanowienia reformy.

Dotychczas Komisja przyjęła rozporządzenia regulujące m.in.: funkcjonowanie agencji płatniczych i innych organów, zarządzanie finansami, rozliczanie rachunków i stosowanie euro; zasady wsparcia sektora pszczelarskiego; nową politykę promocji produktów rolnych; krajowe programy wsparcia w sektorze wina; programy wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych; zintegrowany system zarządzania i kontroli (IACS); płatności bezpośrednie; wsparcie rozwoju obszarów wiejskich; nowe zasady interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania; pozwolenia na przywóz i wywóz produktów rolnych; połączone programy szkolne („Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”), zasady klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz wsparcie dla grup i organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, a także powiadomienia dotyczące realizowanych mechanizmów WPR przekazywane do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie.

Obecnie trwają prace nad pozostałymi nowymi przepisami wspólnej organizacji rynków produktów rolnych dotyczącymi m.in. zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych do UE oraz norm handlowych.