Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Mając na uwadze szereg pytań ze strony beneficjentów środków Funduszy Promocji, wynikających ze zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno - spożywczych, jak też w związku ze zmianą formularzy wniosków aplikacyjnych o środki Funduszy Promocji, Agencja Rynku Rolnego przygotowała odpowiedzi na najczęściej zgłaszane zapytania.

 

PDF Pytania i odpowiedzi dotyczące formularza Fpz_f7

 

PDF Pytania i odpowiedzi dotyczące Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

 

PDF Wskazówki do wypełnienia propozycji do Planu finansowego Fpz_f7

 


UWAGA:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe „Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” wraz z załącznikami. Zasady te będą miały zastosowanie w sprawach wszczętych począwszy od dnia 08 lipca 2017 r.

Fpz _f2 – Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Funduszy Promocji;

Fpz _f3 – Zestawienie rzeczowo – finansowe zadania;

Fpz _f4 – Wniosek o płatność wsparcia ze środków Funduszy Promocji;

Fpz _f5 – Szczegółowe zestawienie wydatków;

Fpz _f6 – Sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu;

Fpz_f7 – Propozycja zadania do Planu Finansowego. 

Informujemy, iż powyższe zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 137/2017/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.

Do zadań, które wprowadzono do planu finansowego przed dniem 08 lipca 2017 r. stosuje się "Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych"  z dnia 31 marca 2017 r.

 


 

W dniu 31 maja 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki wręczył powołania członkom Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych na nową kadencję 2017-2020.

Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych utworzone zostały na podstawie ustawy
z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122 z późn. zm.). Kadencja członków komisji zarządzających, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy, trwa 4 lata licząc od dnia ich powołania.

Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. z 2016, poz. 2304), zgłosiły swoich kandydatów na członków poszczególnych komisji.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia, dokonał wyboru pozostałych członków komisji zarządzających biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ustawie o funduszach promocji.

 

Załącznik:

 


Składanie propozycji zadań do planu finansowego

Zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami finansowymi Funduszy Promocji, propozycje do planów finansowych Funduszy Promocji na kolejny rok kalendarzowy powinny zostać złożone do dnia 31 sierpnia i powinny zawierać:

  • opis planowanego zadania;
  • harmonogram działań w ramach zadania;
  • budżet zadania;
  • kalkulacja (zestawienie) kosztów;
  • proponowana wysokość wsparcia z Funduszu Promocji;
  • źródła finansowania zadania;

Dodatkowo, propozycje programów promocyjnych i informacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (art. 9 ust. 1 pkt 2) ustawy) powinny zawierać:

  • identyfikację rynków rolnych, na których realizowane ma być zadanie;
  • analizę strategiczną i marketingową uzasadniającą realizację zadania.

 

Zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami finansowymi Funduszy Promocji, propozycje zadań złożone po 31 sierpnia nie będą uwzględniane w pierwotnym planie finansowym. Propozycje te będą traktowane jako propozycje zmiany i będą rozpatrywane po zatwierdzeniu planu finansowego.

Propozycji zadań nie należy składać na formularzu Fpz_f4.

Cele na jakie mogą zostać złożone propozycje zadań określone są w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122)

Komisje Zarządzające Funduszy Promocji, na podstawie złożonych propozycji zadań oraz w oparciu o zasady gospodarowania Funduszami Promocji, ustalają plan finansowy na dany rok dla każdego funduszu promocji. Plan finansowy zawiera zadania realizowane ze środków Funduszy Promocji.


Wyłącznie zadania ujęte w planie finansowym danego Funduszu mogą być dofinansowane ze środków Funduszy.

 


Zobacz: