Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Uwaga Przedsiębiorcy!

 

Z dniem 01 maja 2016 r. uchylone zostaje Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993), czego konsekwencją jest usunięcie z obiegu egzemplarza kontrolnego T5 (art. 912a).

Dla wywozów dokonywanych od 1 maja 2016 r. eksporter zobowiązany będzie do przedłożenia: poświadczenia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskanego w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

W przypadku wątpliwości lub pytań uprzejmie prosimy o kontakt z właściwym urzędem celnym zgłoszenia.

 


 

1. Wywóz bez refundacji


a) DOC Wywóz bez refundacji cukru i syropów cukrowych znajdujących się w swobodnym obrocie
b) DOC Wywóz bez refundacji cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej (pozwolenie na wywóz jest wymagane dla każdej ilości produktów)

 

pdfROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/545 z dnia 22 marca 2017 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru (.pdf)

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/430 z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1713 ustalające limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2016/2017 i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1810

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1810 z dnia 12 października 2016 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1713 z dnia 20 września 2016 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2016/2017

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/259 z dnia 24 lutego 2016 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/190 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1164 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru na okres do końca roku gospodarczego 2015/2016 i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1803

PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2379 z dnia 16 grudnia 2015 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008 i od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2081 oraz od rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 oraz od rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu i oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2016 r. w sektorach pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

pdf Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na podstawie załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009” (upoważnionych do wydawania świadectw poświadczających rozładunek i przywóz)

PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1803 z dnia 7 października 2015 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1164 z dnia 15 lipca 2015 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2015/2016

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1289/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1248/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 776/2014 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru na okres do końca roku gospodarczego 2014/2015 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1061/2014

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1061/2014 z dnia 8 października 2014 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 776/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2014/2015

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1221/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 476/2013 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru na okres do końca roku gospodarczego 2013/2014 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 968/2013

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 476/2013 z dnia 23 maja 2013 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2013/2014

 

Uwaga przedsiębiorcy! Zgodnie ze sprostowaniem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć w ARR dokumenty niezbędne do uznania wywozu cukru pozakwotowego przed dniem 1 kwietnia następującego po roku gospodarczym, w którym wyprodukowano produkt ponad przyznane kwoty.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176 z dnia 30 czerwca 2006 r.)

1.     ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2379 z dnia 16 grudnia 2015 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008 i od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2081 oraz od rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 oraz od rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu i oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2016 r. w sektorach pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy.