Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 
Jakie są warunki otrzymania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie?

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:
1) posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,
2) zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Materiał siewny może być zakupiony lub wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców albo rolnika wpisanego do ewidencji rolników,
3) w wyznaczonym terminie do właściwego OT ARR złożył Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wraz z załącznikami.

 


Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis w rolnictwie jest to pomoc udzielana przez państwo na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9).

 


Jaka jest pula pomocy de minimis w rolnictwie?

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana, bez względu na formę i jej cel, jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami, to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

 


Co się stanie, jeżeli kwota dopłaty we wniosku spowoduje przekroczenie maksymalnego pułapu pomocy w okresie 3 lat?

W przypadku, gdy przyznanie wnioskowanej kwoty dopłaty spowodowałoby przekroczenie limitu 15 000 euro, do takiego wniosku nie będzie udzielona dopłata (art. 3 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013).

 


Jakie gatunki roślin są objęte dopłatami?

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

1)      w przypadku zbóż:

 • a)      jęczmień,
 • b)      owies nagi,
 • c)      owies szorstki,
 • d)     owies zwyczajny,
 • e)      pszenica twarda,
 • f)       pszenica zwyczajna,
 • g)      pszenżyto,
 • h)      żyto;

2)      w przypadku roślin strączkowych:

 • a)      bobik,
 • b)      groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
 • c)      łubin biały,
 • d)     łubin wąskolistny,
 • e)      łubin żółty,
 • f)       soja,
 • g)      wyka siewna;

3)      ziemniak.

 


 

Jaki jest minimalny areał do obsiania, aby otrzymać dopłatę?

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

 


Ile minimalnie trzeba wysiać materiału siewnego, aby dostać dopłatę?

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

1)            odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;

2)            odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

3)            pszenicy twardej – 150 kg;

4)            odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

5)            odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;

6)            odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

7)            odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;

8)            odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

9)            pszenżyta – 150 kg;

10)        owsa zwyczajnego – 150 kg;

11)        owsa nagiego – 120 kg;

12)        owsa szorstkiego – 80 kg;

13)        łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;

14)        grochu siewnego – 200 kg;

15)        bobiku – 270 kg

16)        wyki siewnej – 80 kg;

17)        soi – 120 kg;

18)        ziemniaka – 2000 kg;

19)        mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

 


Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego?

Producent rolny zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

1) oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub adwokata/radcę prawnego będącego pełnomocnikiem w sprawie lub upoważnionego pracownika Agencji kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, albo dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (w przypadku przedsiębiorców lub rolników posiadających wpis do ewidencji podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym),

2) wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie,

3) Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (Załącznik nr 2 Warunków).

 

Ponadto:

a)    Jeżeli wnioskodawca nie otrzymał nr NIP, to jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem Oświadczenia o nieposiadaniu nr NIP (Załącznik nr 3 Warunków).

b) Jeżeli wnioskodawca za rok podatkowy (obrotowy) przyjmuje inny okres, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, niż rok kalendarzowy, to wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty składa Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy (Załącznik nr 4 Warunków), w którym określa ramy czasowe trwania roku podatkowego (obrotowego) dla swojej jednostki (przedsiębiorstwa).

c) Jeżeli producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien dodatkowo złożyć Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami (Załącznik nr 5 Warunków), w którym wykaże, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.

d) Jeżeli producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym, powinien wykazać skład mieszanki poprzez złożenie oświadczenia w sprawie składu mieszanki (Załącznik nr 6 Warunków) wraz z etykietami materiału siewnego (w przypadku ich posiadania).

Jeżeli producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku podmiotów wpisanych do ewidencji przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), we wniosku deklaruje zużycie do siewu:

- mieszanki z podaniem jej składników, lub

- mieszanki i dołącza Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego (Załącznik nr 7 Warunków), w którym deklaruje skład mieszanki.

Należy mieć na uwadze, iż w skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą jedynie wchodzić składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.

 


W jakim terminie będzie można się ubiegać o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany?

Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie powinien być złożony w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca danego roku kalendarzowego. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

 


Gdzie należy złożyć wniosek i czy można go wysłać listem?

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można dostarczyć wniosek osobiście lub wysłać wniosek listem.

ARR zaznacza, że w przypadku wysłania wniosku listem dla zachowania terminu do złożenia wniosku będzie brana pod uwagę:

1) data nadania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego - tj. Poczty Polskiej S.A. - w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, np. rejestrowaną przesyłką pocztową (listem poleconym albo za potwierdzeniem odbioru) lub

2) data wpływu wniosku do ARR w przypadku nadania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, tj. Poczty Polskiej S.A.

 


Czy producent rolny, który sporządził mieszankę we własnym zakresie, musi składać oświadczenia dotyczącego składu mieszanki?

Jeżeli producent rolny we własnym zakresie sporządzi mieszankę gatunków objętych systemem dopłat (z wyłączeniem ziemniaka), we wniosku deklaruje zużycie do siewu:

- mieszanki z podaniem jej składników, lub

- mieszanki i dołącza Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego (Załącznik nr 7 Warunków), w którym deklaruje skład mieszanki.

 


Otrzymałem z OT prośbę o korektę wniosku. Czy mam przepisać cały wniosek od początku czy uzupełnić tylko brakujące dane w tym poprzednim?

W przypadku składania korekty wniosku zawsze należy wypełnić wniosek jeszcze raz od początku, z bieżącą datą. Ponadto, jeżeli producent rolny ma wątpliwości, w jaki sposób należy uzupełnić braki we wniosku, powinien skontaktować się z OT ARR, z którego otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków.

 


Czy zamiast faktury można do wniosku o dopłaty dołączyć rachunek za zakup materiału siewnego?

Tak, można. Rachunek taki powinien zawierać wszystkie dane, które są wymagane w przypadku faktury i powinien być wystawiony przez uprawniony podmiot do obrotu materiałem siewnym.

 


Posiadam działkę rolną o wielkości 1ha. Na 0,5 ha jest wysiany jęczmień kwalifikowany, a na pozostałej połowie kukurydza. Czy należy mi się dopłata?

Aby uzyskać dopłatę należy posiadać działki rolne, na których uprawiana jest roślina objęta dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Kukurydza nie jest gatunkiem objętym dopłatą.

 


Co zrobić jeśli wystąpiły szkody w uprawach?

Producent rolny jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty (lub po jego złożeniu) oświadczenia o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (Załącznik nr 8 Warunków)oraz przynajmniej jednego z dokumentów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały szkody w uprawach.

 


Co zrobić, jeśli nastąpiła zmiana stanu faktycznego (np. zmniejszyła się powierzchnia działek, otrzymałem pomoc de minimis w rolnictwie od innego podmiotu niż ARR) w stosunku do informacji zawartych w złożonym wniosku?

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących informacji zawartych w złożonych dokumentach (np. otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub pozostałych pomocy de minimis od innej jednostki organizacyjnej niż ARR, błędnych oznaczeń działek, zmiany właściciela gruntów itp.), producenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora OT ARR.

Brak informacji o zmianach może skutkować odmową przyznania dopłaty albo odzyskaniem wypłaconej dopłaty wraz z odsetkami w drodze decyzji dotyczącej odzyskania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków przez Dyrektora OT ARR.

 


W jakiej wysokości i kiedy będą określone stawki dopłaty do powierzchni obsianej kwalifikowanym materiałem siewnym?

Stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany będą określane corocznie do dnia 30 września przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do OT ARR, gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku w budżecie państwa.