Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Informacje dla wytwórców

 

Informacje dla podmiotów sprowadzających

 

Informacje dla administratorów systemów certyfikacji

 

Informacje dla jednostek certyfikujących

 

Informacje dla producentów

 

Informacje dla rolników wytwarzający biopaliwa ciekłe

 


 

WWWDane dotyczące rynku biokomponentów

 


Informacja

w sprawie wydania przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej

system dobrowolny weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 27 sierpnia 2016 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji UE1 nr 2016/1433 w sprawie zatwierdzenia systemu dobrowolnej weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme”.

1 Dz. Urz. UE L 232/13 z 27.08.2016

 

 


 

Uwaga, Uwaga !

 

 

Informacja

w sprawie wydania przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzających

systemy dobrowolnych weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty

 

 

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji UE[1] nr 2016/1361 oraz nr 2016/1362  w sprawie zatwierdzenia następujących systemów dobrowolnej weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty:

1)    ISCC (International Sustainability and Carbon Certification),

2)    RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biomaterials EU RED).

 

[1] Dz. Urz. UE L 215 z 10.08.2016, str. 33-36


 

Informacja

w sprawie upływu terminu ważności decyzji Komisji Europejskiej

dotyczących systemów dobrowolnych weryfikacji spełnienia

kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty

 

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 r. upływa termin ważności decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2011 r.[1], zatwierdzających następujące systemy dobrowolne weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty:

1)    ISCC (International Sustainability and Carbon Certification),

2)    Bonsucro EU,

3)    RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED),

4)    RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED),

5)    2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme),

6)    RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance),

7) Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme).

 

[1] Dz. Urz. UE L 190 z 21.07.2011, str. 73-85


 

Informacja dotycząca sposobu przeliczania biokomponentów z jednostek objętości na jednostki masy

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w przypadku konieczności przeliczenia ilości biokomponentów wyrażonych w jednostkach objętościowych (np. litrach, m3) na ilości wyrażone w jednostkach masowych (np. tony), należy zastosować gęstość biokomponentu wyliczoną na podstawie danych dotyczących wartości opałowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1517), tj.:

  • dla bioetanolu - 778 kg/m³,
  • dla biometanolu - 800 kg/m³,
  • dla estru metylowego kwasów tłuszczowych - 892 kg/m³,
  • dla estru etylowego kwasów tłuszczowych - 878 kg/m³,
  • dla bioeteru dimetylowego - 679 kg/m³,
  • dla czystego oleju roślinnego - 919 kg/m³,
  • dla biowęglowodorów ciekłych:
   • przeznaczonych do wytworzenia paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem
    iskrowym - 772 kg/m³,
   • przeznaczonych do wytworzenia paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem
    samoczynnym - 773 kg/m³,
  • dla biobutanolu - 818 kg/m³,
  • dla sprężonego biometanu - 0,720 kg/m³,
  • dla biowodoru - 0,092 kg/m³.

 


 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 lipca 2015 r. zmianie ulega adres siedziby Agencji Rynku Rolnego. W związku z powyższym, począwszy od ww. daty, wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Ponadto, od dnia 20 lipca 2015 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę skarbową za czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru działalności regulowanej:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa


54 1030 1508 0000 0005 5003 6045