Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Informacje dla wytwórców

 

Informacje dla podmiotów sprowadzających

 

Informacje dla administratorów systemów certyfikacji

 

Informacje dla jednostek certyfikujących

 

Informacje dla producentów

 

Informacje dla rolników wytwarzający biopaliwa ciekłe

 


 

WWWDane dotyczące rynku biokomponentów

 


 Informacja w sprawie wydania przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej dobrowolny system certyfikacji „REDcert”

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej (UE) 2017/1462[1] z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

 

(1 Dz.U. L 208 z 11.8.2017)


Informacja dotycząca upływu terminu ważności decyzji Komisji Europejskiej  w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu certyfikacji „REDcert”

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 15 sierpnia 2017 r. upływa termin ważności decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2012 r.1, w sprawie zatwierdzenia programu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

 

(1 Dz.U. L 199 z 26.7.2012, str. 24-25.)


 

Informacja dotycząca sposobu przeliczania biokomponentów z jednostek objętości na jednostki masy

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w przypadku konieczności przeliczenia ilości biokomponentów wyrażonych w jednostkach objętościowych (np. litrach, m3) na ilości wyrażone w jednostkach masowych (np. tony), należy zastosować gęstość biokomponentu wyliczoną na podstawie danych dotyczących wartości opałowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1517), tj.:

  • dla bioetanolu - 778 kg/m³,
  • dla biometanolu - 800 kg/m³,
  • dla estru metylowego kwasów tłuszczowych - 892 kg/m³,
  • dla estru etylowego kwasów tłuszczowych - 878 kg/m³,
  • dla bioeteru dimetylowego - 679 kg/m³,
  • dla czystego oleju roślinnego - 919 kg/m³,
  • dla biowęglowodorów ciekłych:
   • przeznaczonych do wytworzenia paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem
    iskrowym - 772 kg/m³,
   • przeznaczonych do wytworzenia paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem
    samoczynnym - 773 kg/m³,
  • dla biobutanolu - 818 kg/m³,
  • dla sprężonego biometanu - 0,720 kg/m³,
  • dla biowodoru - 0,092 kg/m³.