Grupy i Organizacje Producentów

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Grupy
i Organizacje
Producentów

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 4 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.). Zgodnie z art. 23 i 24 ust. 1 ww. ustawy działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:

- biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii,

- energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja,

stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa ARR.

Szczegółowe informacje w zakresie biogazu rolniczego dla poszczególnych podmiotów znajdują się poniżej.

 

Wytwórcy biogazu rolniczego

Mikroinstalacje

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDE)/ Operator systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDG)