Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z art. 23 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:
- biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego,
-   energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja,
stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa ARR.

Szczegółowe informacje w zakresie biogazu rolniczego dla poszczególnych podmiotów znajdują się poniżej.

 

Wytwórcy biogazu rolniczego

Mikroinstalacje

Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDE)/ Operatorzy systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDG)