Materiał
siewny

Kwotowanie
produkcji mleka

PROW

Owoce
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
żywnościowa

Branżowy Program Promocji

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Afrykański pomór świń

kwotowanie produkcji mleka

W miesiącach kwiecień – czerwiec 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 2,74 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 28.07.2014 r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 3 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 27,84%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 27,61%.

W okresie IV - VI 2014 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 6,78% niż w tym samym okresie roku 2013/2014.

W miesiącu czerwcu 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 917,7 mln kg mleka, tj. o 7,6 % więcej niż przed rokiem (w stosunku do miesiąca maja 2014 r. nastąpił 3,1 % spadek dostaw).

W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, prawdopodobieństwo przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ok 8%, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż prognozowana opłata za rok kwotowy 2013/2014.

28.07.2014 r.

kwotowanie produkcji mleka

Agencja Rynku Rolnego informuje, że na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ilość skupionego mleka wyniosła 10,076 mld kg, po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 25.04.2014 r.).

Tym samym szacuje się, że kwota krajowa dostaw przysługująca Polsce w roku kwotowym 2013/2014 zostanie przekroczona o ok. 170 mln kg, czyli o 1,7 %. Wstępnie można wskazać, że liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ok. 56 tys.

25.04.2014 r.

Czytaj więcej...

kwotowanie produkcji mleka31 marca 2014 r. zakończył się kolejny rok kwotowy. Tym samym Agencja Rynku Rolnego przypomina dostawcom bezpośrednim i podmiotom skupującym o obowiązku złożenia w terminie do dnia 14 maja 2014 r. do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych ARR informacji za poprzedni rok kwotowy.

01.04.2014 r.

Czytaj więcej...

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 266/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2013/2014 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, przysługującą Polsce w roku kwotowym 2013/2014 kwotę krajową (10 055 797 056 kg) podzielono następująco:

  • 9 909 800 752 kg wyniosła krajowa kwota dostaw oraz
  • 145 996 304 kg - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.

Nowelizacja ustawy o organizacji mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 poz. 50 ze zm.), przewiduje możliwość uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów.

Uznanie organizacji producentów i zrzeszenia organizacji producentów następuje na podstawie złożonego do Prezesa ARR Wniosku o Uznanie Organizacji Producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych albo Wniosku o Uznanie Zrzeszenia Organizacji Producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

Czytaj więcej...

W związku ze zmianą współczynnika realokacji dokonano zmiany decyzji ustalających wysokość należnej opłaty.

Wobec powyższego Prezes ARR uprzejmie informuje, iż decyzje zmieniające wysokość należnej opłaty nie są decyzjami zobowiązującymi do dokonania kolejnej wpłaty do podmiotów skupujących mleko. Powyższe decyzje zmniejszają poprzednio ustaloną opłatę.

W związku z powyższym adresaci decyzji otrzymają zwrot nadpłaconej różnicy niezwłocznie po dokonaniu zwrotu środków przez ARR na konta podmiotów skupujących.

W roku kwotowym 2013/2014 zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, okazało się wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok.

W zaistniałej sytuacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze Rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1556) określił współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014 w wysokości 0,3247.

 

Czytaj więcej...

W dniu 16 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1555 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014, która łącznie wynosi 231 633 434 kg.

 

Czytaj więcej...

W wyniku weryfikacji dostarczonego mleka przez producentów ilość skupionego mleka za rok kwotowy 2012/2013 wyniosła 9,821 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw na dzień 27.11.2013r. została przekroczona o ponad 13 mln kg, czyli o 0,14%. Liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli swoje limity wynosi ponad 57 tysięcy.

Czytaj więcej...

Na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008, (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89,(EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (załącznik nr I), Państwom Członkowskim będą zwiększane kwoty krajowe o 1% w kolejnych latach kwotowych aż do roku kwotowego 2013/2014.

Wobec powyższego kwota krajowa przysługująca Polsce na rok kwotowy 2013/2014
wynosi 10 055 797 056 kg.

W przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Zwiększenie jest wykazywane przez...

 

Czytaj więcej...

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego (UE) nr 341/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2012/2013 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, przysługującą Polsce w roku kwotowym 2012/2013 kwotę krajową podzielono następująco:

  • 9 808 184 895 kg wyniosła krajowa kwota dostaw oraz
  • 148 049 814 kg - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.