ARR informuje, że od dnia 11.08.2012 r. w ramach działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pomoc przyznawana jest grupie producentów, która wytwarza w celu wprowadzenia na rynek produkty zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2012.1359 j.t.).

 


 

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na działania informacyjne i promocyjne w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Prezes Agencji Rynku Rolnego r. informuje, że począwszy od 28 września 2009 r. w centrali Agencji można składać wnioski o przyznanie pomocy na działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych wysokiej jakości.

O dopłaty można się ubiegać zgodnie z zasadami działania 133 - Działania informacyjne i promocyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upłynie wraz z wyczerpaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie działań (6 mln Euro). Zostanie to ogłoszone odrębnym komunikatem Prezesa ARR. Wówczas, z końcem następnego dnia roboczego wnioski przestaną być przyjmowane. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępniony jest na stronie internetowej ARR w dziale Promocja żywności (poniżej), w centrali ARR oraz w OT ARR.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2012.1359 j.t.).

 

Pobierz:

 

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy oraz o płatność w ramach działania 133 "Działania informacyjne i promocyjne", obowiązują od dnia 24 marca 2014 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

 

Wniosek o płatność (.xlsx)

Wniosek o płatność (.pdf)

 

 

Informujemy, że poniższe wersje obowiązują dla wniosków złożonych do dnia 23 marca 2014 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy (.xls)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)


Wniosek o płatność (.pdf)

 

 

Informujemy, że od dnia 14.03.2014 r. obowiązuje nowy wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 133 "Działania informacyjne i promocyjne" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Wzór umowy z Beneficjentem (.pdf)


Wniosek o płatność (.pdf)


Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności.
Celem unijnego działania jest zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemami jakości żywności, wspieranie grup producentów zrzeszających podmioty, które aktywnie uczestniczą w tych systemach oraz zwiększenie zainteresowania konsumentów tematyką jakości żywności, jej specyficznymi właściwościami i zaletami, jak również wysokim standardem dobrostanu zwierząt itp.

W Polsce działania na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności są realizowane – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” – przez następujące instytucje:

  • ARR jako podmiot wdrażający
  • ARiMR jako agencję płatniczą
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucję zarządzającą