Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Mikołowie, 15 marca br. odbyło się Seminarium dotyczące realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem realizacji saminarium, którego organizatorem była Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach było przedstawienie pozytywnych aspektów wdrażania Programu przez organizacje partnerskie, poprzez pokazanie dobrych praktyk na poziomie lokalnym i regionalnym.

Seminarium było adresowane do przedstawicieli organizacji partnerskich o zasięgu regionalnym: oddziałów okręgowych banków żywności, PKPS, PCK, Caritas Polska, lokalnych stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji i podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie, m.in. ośrodków pomocy społecznej, organizacji charytatywnych. 

Otwarcia spotkania dokonał Dyrektor OT ARR w Katowicach – Tomasz Żabiński, który przedstawił główne założenia POPŻ 2014-2020, a następnie Z-ca Dyrektora OT ARR w Katowicach w postaci multimedialnej  omówił realizacje dostaw i dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016. Prelegentami seminarium byli: Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – Helena Kupka, Prezes Zarządu Banku Żywności w Chorzowie – Jan Szczęśniewski, Prezes Zarządu Banku Żywności w Chorzowie – Norbert Kępiński, Koordynator POPŻ Caritas Archidiecezji Katowickiej – Mateusz Kołodziejczyk, Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Katowicach – Alina Wichór.

W trakcie seminarium były omawiane przykładowe działania w ramach środków towarzyszących objętych dofinansowaniem w ramach POPŻ realizowanych przez organizacje partnerskie, doświadczenia działań towarzyszących POPŻ polegające na aktywizowaniu osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa, dobre praktyki działań towarzyszących. Seminarium zakończyło się ożywioną dyskusją. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne dot. POPŻ.

Informacje z Oddziałów Terenowych