Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Uroczyste podsumowanie piętnastej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 – Łódź”  nastąpiło 4 lipca 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (gm. Ksawerów). Do tegorocznej edycji konkursu na terenie  województwa łódzkiego zgłosiły się 72 gospodarstwa. Finalnie do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się dziewięć gospodarstw.  Głównymi organizatorami były: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i ŁODR z/s w Bratoszewicach. Wśród współorganizatorów znaleźli się: „TUW” w Łodzi- główny sponsor konferencji, IR woj. łódzkiego, ARiMR OR Łódź, OT ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolita Łódzki, KW PSP w Łodzi i KW Policji w Łodzi.Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego.

W spotkaniu, które prowadził Tomasz Nowicki - dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi uczestniczyło ok. 80 osób, rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim. Dyrektor przedstawił obecnym kryteria jakimi kierowała się komisja oceniająca stan bezpieczeństwa gospodarstw Komisja oceniała:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części maszyn, podpory i inne zabezpieczenia,
  • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
  • wyposażenie w sprzęt p. poż. Oprócz wyżej wymienionych, Komisja poddała ocenie także dodatkowe elementy oceny gospodarstwa, takie jak: wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, a w przypadku zatrudniana pracowników w gospodarstwie, ocenie podlegała również jakość wykonywanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.

 

Pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo Agnieszki i   z  Franopola gmina Biała Rawska

Drugie miejsce zajęło gospodarstwo Małgorzaty Przybysz z Brysk gmina Góra Św. Małgorzaty

Trzecie miejsce zajęło gospodarstwo Michała Ulanowskiego z Wrzeszczewic gmina Łask

Podczas konferencji przedstawione zostały wykłady na temat wypadkowości w rolnictwie oraz działaniach prewencyjnych instytucji około rolniczych, które mają zapobiegać zdarzeniom wypadkowym. Ponadto przedstawiono warunki zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie na terenach wiejskich oraz przypomniano o obowiązku ubezpieczania upraw rolnych.

Po krótkiej przerwie nastąpiło wręczenie nagród. Laureaci i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu. Upominki promocyjne  ARR wręczała  Z-ca Dyrektora OT Łódź Pani Grażyna Czyżak.

Informacje z Oddziałów Terenowych