Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Definicje

Mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Mikroinstalacja biogazu rolniczego - instalacja odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 160 tys. m3, przyłączona do sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego gazowego.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórca biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego, będący osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o których mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, mogą sprzedać:

  • 1) energię elektryczną lub ciepło wytworzone z biogazu rolniczego w mikroinstalacji,
  • 2) biogaz rolniczy wytworzony w mikroinstalacji biogazu rolniczego.

 

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 2 ww. ustawy wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, ciepła lub biogazu rolniczego w mikroinstalacjach, o których mowa powyżej, stanowi działalność wytwórczą w rolnictwie w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie podlega wpisowi do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa ARR.

 

Sprawozdawczość

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy wytwórca, o którym mowa w art. 19 ust. 1, lub wytwórca będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wykonujący działalność, o której mowa w art. 19 ust. 1, pisemnie informują operatora systemu dystrybucyjnego:

  • 1) elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji;
  • 2) gazowego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja biogazu rolniczego, o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz maksymalnej rocznej wydajności tej mikroinstalacji

nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji lub mikroinstalacji biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy wytwórca, o którym mowa w ust. 1, którego mikroinstalacja jest przyłączona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest zobowiązany informować tego operatora o:

  • 1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia zmiany;
  • 2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej;
  • 3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia,

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ww. ustawy wytwórca, o którym mowa w ust. 1, którego mikroinstalacja biogazu rolniczego jest przyłączona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego gazowego jest zobowiązany informować tego operatora o:

  • 1) zmianie maksymalnej rocznej wydajności mikroinstalacji biogazu rolniczego w terminie 14 dni od dnia zmiany,
  • 2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego – w terminie 45 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania biogazu rolniczego.

 

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925) przepisów art. 20-22 nie stosuje się do prosumentów wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.

 

 

Kary pieniężne

W przypadku, gdy wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji lub wytwórca biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego złożył jedną z informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 lub 2 po upływie ustawowego terminu lub podał w niej nieprawdziwe dane, wówczas Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości 1 000 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Prezes ARR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Prezes ARR powziął o tym wiadomość.

 

Zbiorcze raporty kwartalne dotyczące wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórców biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego znajdują się na stronie internetowej ARR – www.bip.arr.gov.pl w dziale Energia odnawialna – Biogaz rolniczy - Mikroinstalacje.