Grupy i Organizacje Producentów

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Grupy
i Organizacje
Producentów

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

Definicja

Mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórca biogazu rolniczego, będący osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o których mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy wytwarzają energię elektryczną z biogazu rolniczego albo biogaz rolniczy w celu ich zużycia na własne potrzeby, mogą sprzedać:

1)     niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego w mikroinstalacji,

2)     niewykorzystany biogaz rolniczy wytworzony w instalacji odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż 160 tys. m3 i wprowadzony do sieci.

Wytwarzanie i sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz niewykorzystanego biogazu rolniczego, o których mowa powyżej, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie podlega wpisowi do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa ARR, wymaga natomiast zgłoszenia się do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDE) albo operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDG).

 

Sprawozdawczość

Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórca biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii będący:

1. osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o których mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, wytwarzający energię elektryczną z biogazu rolniczego albo biogaz rolniczy w celu ich zużycia na własne potrzeby,

2. przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

– pisemnie informują odpowiednio OSDE albo OSDG, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja albo instalacja odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz rolniczy o:

a)     planowanym terminie przyłączenia tych instalacji,

b)     planowanej lokalizacji mikroinstalacji

c)      rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej,

d)     rocznej wydajności tej instalacji (wytwórcy biogazu rolniczego),

nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz rolniczy, do sieci właściwego OSDE albo OSDG.

Wytwórcy energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórcy biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii, informują odpowiednio OSDE albo OSDG, do którego sieci została przyłączona mikroinstalacja albo instalacja odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz rolniczy o:

  1. zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
  2. zmianie rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
  3. zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo wytwarzania biogazu rolniczego – w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia  wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo wytwarzania biogazu rolniczego;
  4. ilości:

a)     wytworzonej przez nich energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo wytworzonego biogazu rolniczego,

b)     energii elektrycznej sprzedanej przez nich sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

c)      biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej – w przypadku wytwórców biogazu rolniczego – w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;

5. terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo biogazu rolniczego – w terminie 7 dni od dnia jej wytworzenia.

W przypadku, gdy wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji lub wytwórca biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii złożył jedną z powyższych informacji po upływie ustawowego terminu lub podał w niej nieprawdziwe dane, wówczas Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości 1 000 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Prezes ARR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Prezes ARR powziął o tym wiadomość.

Zbiorcze raporty kwartalne dotyczące wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii znajdują się na stronie internetowej ARR – www.bip.arr.gov.pl w dziale Komunikaty OZE.