Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na   podstawie unijnych aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego jest od 1 stycznia 2012 r. agencją wykonawczą.

 

Agencja w ramach realizowanych mechanizmów:

 • Wypłaca producentom rolnym, przetwórcom i eksporterom środki finansowe z tytułu uczestnictwa w administrowanych przez ARR mechanizmach unijnej polityki rolnej i w działaniach krajowych.
 • Wydaje decyzje administracyjne związane z uczestnictwem tych podmiotów w mechanizmach wspólnej polityki rolnej (WPR) i krajowych.
 • Informuje o warunkach, które należy spełnić, by skorzystać z mechanizmów UE zarządzanych przez ARR.
 • Administruje rejestrami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa krajowego i unijnego.
 • Monitoruje wielkość produkcji kwotowej i pozakwotowej w ramach przyznanych kwot produkcyjnych.
 • Pobiera i wypłaca środki finansowe przeznaczone na promocję żywności pochodzące z budżetów UE oraz krajowego, a także z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
 • Prowadzi kontrole stwierdzające, czy przedsiębiorcy – otrzymujący przyznane przez ARR środki finansowe lub prawo do produkcji określonych produktów – działają zgodnie z przepisami.
 • Przekazuje Komisji Europejskiej (KE) informacje o realizowanych przez ARR działaniach z zakresu WPR.
 • Uczestniczy w podejmowaniu przez instytucje unijne decyzji związanych z administrowanymi mechanizmami WPR i przekazuje beneficjentom oraz wszystkim zainteresowanym osobom informacje o tych decyzjach.
 • Sporządza cykliczne i doraźne analizy, prognozy, informacje oraz opracowania o bieżącej i przewidywanej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.
 • Prowadzi działania informacyjne mające na celu poszerzanie wiedzy na temat – zarządzanych przez ARR – programów unijnej polityki rolnej oraz warunków  uczestnictwa w tych programach.