Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

PROWADZIMY OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

Nabory prowadzone w Agencji Rynku Rolnego przebiegają zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, są otwarte i konkurencyjne. Oznacza to, iż każdy ma prawo zgłosić swoją kandydaturę do pracy i każdy podlega ocenie na podstawie takich samych kryteriów. Zapewnia to transparentny i czytelny przebieg procesu, który daje równe szanse wszystkim zgłaszającym się do ARR kandydatom.

Oferty pracy w ARR są zamieszczane na stronie internetowej Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Agencji, a także w zależności od specyfiki ogłoszenia innych serwisach internetowych.

 

ROZPATRUJEMY APLIKACJE ZŁOŻONE JEDYNIE NA KONKRETNE PUBLIKOWANE OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Ogłoszenie o pracę jest publikowane przez okres minimum 14 dni. W tym czasie każdy zainteresowany może przesyłać lub złożyć w Agencji swoją aplikację. Termin nadsyłania dokumentów kończy się z datą zamieszczoną w ofercie, przy czym zawsze decyduje data wpływu aplikacji do Agencji.

Przesłane dokumenty muszą być kompletne i zgodne z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu, a ich treść musi potwierdzać, co najmniej spełnienie przez kandydata wymogów koniecznych na danym stanowisku pracy. Oferty niekompletne lub te, które wpłynęły po terminie nie są rozpatrywane.

Lista wszystkich osób, które spełniły wymagania formalne publikowana jest w serwisie internetowym ARR, BIP-ie ARR oraz w siedzibie Agencji.

 

KONTAKTUJEMY SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

Spośród wszystkich osób spełniających wymagania formalne zostają wytypowane osoby, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

Osoby zaproszone na spotkanie kwalifikacyjne zostają poinformowane o konieczności dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających zawarte w aplikacji informacje, w szczególności dotyczące posiadanego wykształcenia, stażu pracy oraz innych kompetencji stanowiących wymagania konieczne na danym stanowisku pracy.

W procesie rekrutacyjnym stawiamy nie tylko na doświadczenie zawodowe i wiedzę, ale także zwracamy uwagę na predyspozycje osobowościowe kandydatów. Aby być pewnym naszych wyborów, podczas rozmowy kwalifikacyjnej stosujemy różne narzędzia, które pomagają nam w sprawdzeniu kompetencji kandydatów oraz w optymalnym dopasowaniu wiedzy, którą posiadają do profilu stanowiska.

Po zatrudnieniu wybranej osoby informację dotycząca wyboru kandydata wraz z uzasadnieniem publikujemy w serwisie internetowym ARR.

 

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania swoich aplikacji