Grupy i Organizacje Producentów

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Grupy
i Organizacje
Producentów

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

Sprawozdawczość

  1. Na podstawieart. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDE) oraz operator systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDG), w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm), przekazuje Prezesowi ARR informacje o:

a)  wytwórcach energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo

b)  wytwórcach biogazu rolniczego,

c)   lokalizacji i rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej albo

d)  rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonych do jego sieci

w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia,

  1. Na podstawieart. 21 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii OSDE/OSDG przekazuje Prezesowi ARR informacje o:
    1. zmianie ww. danych oraz
    2. odłączeniu mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii od jego sieci dystrybucyjnej

w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie tych danych albo od dnia ich odłączenia od sieci dystrybucyjnej,

  1. Na podstawieart. 22 ust. 1 OSDE, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja oraz OSDG, do sieci którego została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w której wytwarzany jest biogaz rolniczy jest zobowiązany do przekazania Prezesowi ARR, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału, sprawozdań kwartalnych.

 

ARR opracuje i opublikuje formularze sprawozdań kwartalnych do wykorzystania przez OSDE/OSDG.

 

 

Formularze dla OSDE:

 

Formularze dla OSDG:

 

W przypadku stwierdzenia, że OSDE/OSDG:

1)     nie przekazał w terminie Prezesowi ARR informacji o których mowa w pkt 1. lub 2. lub podał w niej nieprawdziwe informacje - zgodnie z art. 168 pkt 23 ustawy o odnawialnych źródłach energii, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł,

2)     nie przekazał w terminie Prezesowi ARR sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w pkt 3. lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje - zgodnie z art. 168 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Prezes ARR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy, a OSDE/OSDG zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Prezes ARR powziął o tym wiadomość.