Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

UWAGA: Odbiorcy wycofanych owoców i warzyw!

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że otrzymywane w ramach bezpłatnej dystrybucji owoce i warzywa, przeznaczone do spożycia jako produkty świeże, powinny być dystrybuowane do odbiorców końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

1. Organizacja charytatywna – zobowiązana jest wykorzystywać otrzymane w ramach bezpłatnej dystrybucji produkty w swojej działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków utrzymania (art. 34 ust. 4 lit a. RPEiR (UE) nr 1308/2013 – Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013 r., z późn. zm.).

W prawodawstwie polskim podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dotyczące beneficjentów pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.)

2. Inne uprawnione jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne (tj. zakłady karne, szkoły, placówki, o których mowa w art. 22 w/w rozporządzenia, obozy wypoczynkowe dla dzieci, szpitale lub domy spokojnej starości) zobowiązane są do zapewnienia, aby dystrybuowane przez nie owoce i warzywa przeznaczone były dla osób (podopiecznych) regularnie uczęszczających/ przebywających w danej placówce (np. dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych lub średnich, pensjonariusze domów spokojnej starości, szpitali itp.). Dystrybucja powinna przebiegać w sposób racjonalny w oparciu o możliwości konsumpcyjne podopiecznych danej placówki.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

Każda uprawniona organizacja charytatywna lub inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna będąca odbiorcą owoców i warzyw wycofywanych z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji zobowiązana jest m. in. do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,

b) prowadzenia odrębnych ewidencji otrzymanych w ramach bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw oraz działań związanych z ich zagospodarowaniem, które powinny zawierać w szczególności dane dotyczące: daty wydania otrzymanych produktów, rodzaju wydanych produktów, ilości netto ogółem wydanych produktów oraz liczbę osób uprawnionych, które otrzymały wycofany produkt, a w przypadku przechowywania produktów - także ewidencji materiałowej (PZ, WZ).

 

W przypadku nie przestrzegania przez organizacje charytatywne i inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne wyżej wymienionych zobowiązań (wymagań), zastosowanie mają sankcje określone w art. 120 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157, 15.06.2011, str. 1-163, z późn. zm.) tj.:

a)    cofnięcie uznania oraz skreślenie z Rejestru uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych (odbiorcy nie kwalifikują się do otrzymywania produktów wycofanych). Sankcja ta staje się natychmiast skuteczna i obowiązuje co najmniej przez jeden rok gospodarczy.

oraz

b)   sankcja finansowa – nałożenie przez Agencję Rynku Rolnego kary na odbiorcę produktów wycofanych z rynku, tj. kwoty o równowartości wsparcia przyznanego producentowi, który przekazał produkty danej jednostce organizacyjnej w tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu.