Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Owoce i warzywa wycofywane z rynku z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję mogą otrzymać:

I. organizacje charytatywne uprawnione, decyzją Prezesa ARR do dystrybucji otrzymanych od producentów nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw.

W celu uzyskania uprawnienia wymagane jest złożenie wniosku o uznanie organizacji charytatywnej Row_P1_f1, do którego należy dołączyć:

 1. dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej.

II.   Inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne wyznaczone, decyzją Prezesa ARR, do otrzymania od producentów, owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. Takimi jednostkami zgodnie z art. 34 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1308/2013, mogą być:

 

1.Szkoły i placówki oświatowe (szkoły podstawowe i średnie, żłobki, przedszkola, kolonie i obozy dla dzieci)

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy:

 • Jeżeli placówka oświatowa nie znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej wymagany jest wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej Row_P1_f2 do którego należy dołączyć:
 1. dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej.

W przypadku prywatnych placówek, które nie widnieją w Systemie Informacji Oświatowej również zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

2. Zakłady penitencjarne

Polskie jednostki penitencjarne wymienione są w obowiązujących aktach prawnych – obecnie w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z dnia 7 września 2010 r.).

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy złożyć wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej Row_P1_f2, do którego należy dołączyć rozkaz personalny (powołanie dyrektora).

 

3.  Placówka opieki zdrowotnej (szpitale, ZOZ-y)

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy złożyć wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej Row_P1_f2.

Przy potwierdzaniu danych ARR korzysta m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t.

 

4.  Pozostałe placówki: placówki opiekuńczo wychowawcze, placówki pomocy społecznej (MOPS, GOPS, domy opieki społecznej), koła łowieckie, ogrody zoologiczne

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy złożyć wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej Row_P1_f2, do którego należy dołączyć:

 1. dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej.

 

Każda szkoła lub inna jednostka organizacyjna będąca beneficjentem mechanizmu składając wniosek zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
 2. prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

 

Odbiorcami owoców i warzyw wycofywanych z rynku na inne przeznaczenia niż bezpłatna dystrybucja mogą zostać:

 • gospodarstwa rolne, rezerwaty przyrody, koła łowieckie, ogrody zoologiczne, które przeznaczą otrzymane warzywa i owoce na skarmianie zwierząt znajdujących się na ich terenie.

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy złożyć wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej Row_P1_f2, do którego należy dołączyć:

 1. dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej.
 • podmioty prowadzące biogazownię z przeznaczeniem na cele energetyczne, wpisane do Rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego,

 

Produkty wycofywane w ramach innego przeznaczenia muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji poprzez ich trwałe pozbawienie wymagań jakości handlowej, wykonując w szczególności jedną z następujących czynności:

 1. rozdrobnienie,
 2. zmiażdżenie,
 3. wielokrotne przesypanie,
 4. zastosowanie środków chemicznych, trwale barwiących lub zmieniających zapach na nieswoisty, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Czynności, o których mowa powyżej dokonuje się w obecności wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Dokumenty przesyłane do ARR mogą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez:

 1. instytucję, w której aktach znajduje się oryginalny dokument (jednak nie wytworzony/wydany przez tę instytucję),
 2. upoważnionego pracownika instytucji, w której aktach znajduje się oryginalny dokument (jednak nie wytworzony/wydany przez tę instytucję), wraz z załączeniem pełnomocnictwa w/w pracownika przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 3. instytucję, która wystawiła dokument (urzędowe poświadczenie),
 4. notariusza,
 5. występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym,
 6. upoważnionego pracownika ARR, po przedłożeniu do wglądu oryginału dokumentu, którego kopia ma być poświadczona.  

Owoce i warzywa przeznaczone do wycofania powinny być odpowiedniej jakości. Kontrolę w tym zakresie przeprowadza właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Wycofywany produkt w ramach bezpłatnej dystrybucji oraz innego przeznaczenia musi posiadać Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Wycofywane produkty z rynku muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe. Jeżeli dla wycofywanego produktu istnieje norma handlowa, o której mowa w tytule II „Klasyfikacja produktów” RWK_543/2011, produkt wycofany z rynku powinien być zgodny z w/w normami.

Jeżeli dla danego produktu nie istnieje norma handlowa, produkty wycofane z rynku muszą spełnić minimalne wymagania określone w załączniku X do RWK_543/2011, tj:

 1. produkty muszą być:
  • całe,
  • zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,
  • czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,
  • praktycznie wolne od szkodników oraz od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,
  • wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,
  • wolne od obcych zapachów lub smaków;
 2. produkty muszą być dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, zgodnie z rodzajem;
 3. produkty muszą być charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.

 

W przypadku wycofania produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji na opakowaniu produktów należy umieścić godło europejskie oraz napis Produkty przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 ].

 

Przykładowy wzór oznakowania opakowania produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji:

 

ue

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014].

 

 

Produkty przekazywane w ramach bezpłatnej dystrybucji (cele konsumpcyjne) powinny być w opakowaniach jednostkowych o masie netto nieprzekraczającej 25 kilogramów.

 

W przypadku wycofania produktów na inne przeznaczenie (biogazownie, na pasze w kołach łowieckich, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach rolnych itp..) nie ma zastosowania wymóg dotyczący oznakowania i masy opakowania.

 

Odbiorca produktu potwierdza jego odbiór na świadectwie potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku wystawionym na formularzu stanowiącym załącznik do  warunków uczestnictwa w mechanizmie.

 

 

Zobacz:

Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (.pdf)