Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Uwaga odbiorcy owoców i warzyw

(szkoły podstawowe i średnie, żłobki, przedszkola, zakłady penitencjarne, placówki opieki zdrowotnej, MOPS, GOPS, domy opieki społecznej itp.)

 

Aby uzyskać uznanie/uprawnienie do odbioru owoców i warzyw Agencja Rynku Rolnego podaje informację jak wypełnić wniosek(Row_P1_f1) lub (Row_P1_f2).

 • Wypełnianie Części A – Dane rejestracyjne:

wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól, ze szczególnym uwzględnieniem danych:

  • w pkt 17 dotyczącym kodu kraju, gdzie należy wpisać – PL,
  • w pkt 31 dotyczącym numeru rachunku bankowego - celem dopełnienia pełnej rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców należy bezwzględnie podać numer rachunku bakowego danej jednostki;

 

 • Wypełnianie Części B – Informacje dodatkowe:

w pkt 1 należy podać:

  • liczbę osób/podopiecznych podlegających danemu podmiotowi
   w przypadku placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, placówek opieki zdrowotnej, placówek penitencjarnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji charytatywnych;
  • liczbę zwierząt w przypadku gospodarstw rolnych/kół łowieckich.

W pkt 2 i 3, strona 3 wniosku, należy udzielić odpowiedzi na temat możliwości przechowalniczych oraz posiadanej wagi poprzez uzupełnienie pól odpowiedzią  tak/nie.

 • Na stronie 3 przedmiotowego wniosku należy podać:
  • datę i miejscowość;
  • oraz
  • złożyć czytelny podpis wraz z pieczęcią osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że złożenie niekompletnego wniosku (bez wymaganych załączników) bądź złożenie wniosku bez wypełnienia wszystkich wymaganych pól może skutkować wydłużeniem czasu na rozpatrywanie wniosku, a w konsekwencji wydłużeniem czasu na wydanie stosownego orzeczenia administracyjnego.