Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Analiza została przeprowadzona w oparciu o :

 • wyniki analizy anonimowego badania satysfakcji klienta:
 1. ankieta elektroniczna (przeprowadzona w okresie od 19.10.2016 do 31.10.2016, zamieszczona na stronie arr.gov.pl, liczba respondentów 8769, z czego  89% stanowili rodzice dzieci 0-12 lat;
 1. ankieta papierowa (przeprowadzona w czasie konferencji, liczba uczestników ankiety 239);
 • informacje uzyskane od wykonawców przedłożone w sprawozdaniach rozliczających zrealizowane działania;
 • informacje przekazane przez pracowników OT ARR uczestniczących w wydarzeniach zrealizowanych w ramach komunikacji programu „Owoce i warzywa w szkole” w r. szkolnym 2015/2016;

Podstawa prawna

Przeprowadzanie oceny skuteczności przeprowadzanych działań w ramach programu jest obligatoryjnym obowiązkiem nałożonym na państwa członkowskie uczestniczące w programie (art. 12 Rozporządzenia Komisji 288/2009).

 

Założone cele realizowane w ramach w kampanii: 

 1. Promowanie korzyści wynikających z udziału w programie,
  a w szczególności budowanie pozytywnego wizerunku programu „Owoce i warzywa w szkole” jako narzędzia, które wpływa na wzrost świadomości społecznej i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych - dążenie poprzez działania promocyjne do zwiększenia ilości szkół uczestniczących w programie;
 2. Informowanie o dofinasowaniu programu z UE;
 3. Informowanie o zasadach uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa
  w szkole”;

 

Zakres prowadzonych działań komunikacyjnych:

Główna grupa docelowa – rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-12 lat, ponieważ odpowiadają i mają wpływ na wybory dietetyczne swoich dzieci.

Grupy towarzyszące:

 • dzieci w wieku 6-12 lat; 
 • dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele;
 • osoby opiniotwórcze zainteresowane wychowaniem i rozwojem dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowego stylu życia.

Kategorie  wykonanych działań:

Działania w zakresie komunikacji były realizowane w pięciu  kategoriach zgodnie z wytycznymi określonymi w Strategii Krajowej wdrażającej w RP program „Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2015/2016” i w Planie działań zatwierdzonym przez Prezesa ARR w dniu 26.04.2016r. :

 1. Materiały reklamowo-promocyjne – gadżety;
 2. Wydawnictwa;
 3. Działania w mediach (Internet, TV i radio);
 4. Imprezy plenerowe;
 5. Konferencje;

 

Ad. 1 Materiały reklamowo-promocyjne – gadżety

W ramach realizacji dostaw na materiały reklamowo-promocyjne (gadżety) zostały zakupione i dostarczone zgodnie z Planem kolorowe bidony w ilości 12 tys. szt. (po 750 sztuk dla każdego OT). Bidony zostały rozdane dzieciom w czasie imprez plenerowych, organizowanych w ramach działań komunikacyjnych programu „Owoce i warzywa w szkole”

Ad. 2 Wydawnictwa

Wszystkie wydawnictwa zostały dostarczone zgodnie z Planem tj. plakaty, ulotki, broszury i teczki konferencyjne. Broszury i ulotki zawierały szczegółowe informacje o programie i zasadach uczestnictwa w programie. Ulotki, broszury i teczki konferencyjne zostały zgodnie z Planem rozdysponowane odpowiednio na imprezach plenerowych i/lub konferencjach. Plakaty wyprodukowano w ilości, która wypełniła magazyny w OT ARR na poziomie zabezpieczającym stosowną ilość plakatów dla nowych szkół, a także odpowiednią ilość w razie konieczności wymiany w przypadku uszkodzeń.

Wyprodukowanych i dostarczonych  zostało:

15 000 szt. ulotek;  3 200 szt. broszur;

10 000 plakatów;

2 500 szt. teczek konferencyjnych;

Ad.3 Działania w mediach (Internet, TV i radio)

Osią akcji promującej program była piosenka pt. „Czy rodzice wszyscy wiedzą?”. Pouczający tekst do muzyki znanego polskiego kompozytora Andrzeja Smolika zaśpiewali Julia Kamińska i Jarosław Boberek,  aktorzy znani z dubbingowania filmów dla dzieci. Na bazie teledysku zostały wyprodukowane: 2 telewizyjne spoty reklamowe (30-sekundowy i 15-sekundowy.), reklama radiowa w wersji 3-minutowej, produkcje teaser-owe obejmujące zapowiedź piosenki w wykonaniu aktorów oraz zdjęcie ze studia nagrań z kompozytorem i aktorami. Powstała także aplikacja karaoke, której wirtualnymi bohaterami byli Julia Kamińska i Jarosław Boberek. Dobór aktorów oraz kompozytora, w ocenie ARR, bardzo pozytywnie wpłynął na jakość oraz popularność przygotowanej piosenki.

Piosenka była także motywem przewodnim podczas imprez plenerowych.

Ponad 63 % respondentów ankiety elektronicznej oceniło piosenkę na ocenę wyższą niż 4”. Wykres nr 1 przedstawia wyniki oceny piosenki „Czy rodzice wszyscy wiedzą?         

Wykres nr 1 („5” jest najwyższą oceną)

BRR

 

Działania związane z dotarciem były prowadzone w telewizji, radio i Internecie. Ze sprawozdania przedstawionego przez wykonawcę działań w mediach, wynikają następujące dane:

 • W stacjach telewizyjnych od 15 czerwca do 31 lipca zostało wyemitowanych 8366 spotów, które dotarły do ponad 84% grupy docelowej, a 46 dni  obecności w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych pozwoliło na wygenerowanie wysokiego wskaźnika intensywności kampanii  GRP na poziomie 986,61

Kampania telewizyjna została doceniona przez Komisję ds. Kampanii Społecznych TVP S.A. i zakwalifikowana do dodatkowych emisji 
w ramach bezpłatnej kampanii społecznej  w okresie od 18.09.2016 r  do 28.09.2016r. na 5 antenach TVP.

 • W ramach radiowej kampanii prowadzona była promocja na antenie Radia Złote Przeboje. Spot radiowy został wyemitowany 57 razy, co sprawiło, że piosenka dotarła do 14% dorosłych Polaków, generując GRP na poziomie 45,2.
 • W sieci zanotowano - 744 tys. obejrzeń oraz ponad 1,2 mln wyświetleń,  Przedstawiony efekt, biorąc pod uwagę krótki czas trwania akcji, w ocenie ARR w pełni zrealizował założone cele.
 • Akcje promocyjne programu  „Owoce i warzywa w szkole” zostały docenione za misję związaną z propagowaniem zdrowego żywienia dzieci i zajęły czwarte miejsce wśród 10 najbardziej popularnych
  i najlepiej zapamiętanych  kampanii prozdrowotnych w badaniu prowadzonym przez IRCenter.com  – agencję monitorującą działania
  w Internecie1.

ARR wykorzystując zainteresowanie prowadzoną akcją podjęło decyzję o zmodyfikowaniu zapisów w Planie: zastąpieniu konferencji prasowej i spersonalizowanej reklamy w mediach lokalnych, bezkosztowymi działaniami o charakterze PR-owym, ze szczególnym naciskiem na Internet i Social Media. Ponadto w ramach PR-owych działań zrealizowano wywiady w Polskim Radio i TVP SA., w których informowaliśmy o zaletach i warunkach uczestnictwa w programie. W prime time-ie telewizji śniadaniowej w programie „Pytanie na śniadanie”, został przeprowadzony wywiad dotyczący szczegółów uczestnictwa w programie „Owoce
i warzywa w szkole”. Gościem programu był Prezes Agencji Rynku Rolnego
w towarzystwie aktorów wykonujących piosenkę „Czy rodzice wszyscy wiedzą?” Julii Kamińskiej i Jarosława Boberka.

Potwierdzeniem zrealizowania skutecznego dotarcia są wyniki badania (ankiety elektronicznej), z której wynika że ok. 52 % respondentów obejrzało lub wysłuchało w mediach produkcje kampanijne.


1 https://ircenter.com/jedz-i-biegaj-ktore-kampanie-spoleczne-najlepiej-angazuja-internautow/


ARR stale aktywnie realizuje  także działania związane z prowadzeniem serwisu www (owocewszkole.org) i profilu społecznościowego na Facebooku (https://www.facebook.com/owoceiwarzywawszkole/). Działania dot. serwisu www i FB są realizowane bezkosztowo. Wykres nr. 2 obrazuje ocenę serwisu, którą 61% respondentów ankiety oceniło na ocenę co najmniej „4” (gdzie „5” jest najwyższą oceną). Wykres nr. 2 przedstawia wyniki odpowiedzi na pytanie - Proszę ocenić stronę www programu - owocewszkole.org.

Wykres nr 2 („5” jest najwyższą oceną)

BRR

 

Ad. 4 Imprezy plenerowe

W ramach realizacji imprez plenerowych zgodnie z Planem, wykonawca przeprowadził 32 imprezy plenerowe o charakterze sportowym i rekreacyjno-sportowym, po 2 w każdym województwie (w czerwcu odbyło się 16 Spartakiad owocowo-warzywnych, a w lipcu 16 Owocowo-warzywnych pikników rodzinnych)

We wszystkich wydarzeniach wzięło udział ok. 15,6 tys. uczestników. Rozdano na imprezach ok. 6,4 tys. nagród, 2,6 ton owoców, 12,8 tys. butelek świeżych soków. Wykonawca razem ze sprawozdaniem przekazał katalog ok. 3750 zdjęć i film podsumowujący. Imprezy zostały przez uczestników (dzieci i dorosłych) bardzo dobrze ocenione za organizację i dużą różnorodność zaoferowanych zabaw i gier sportowych wpisując się tym samym w realizację zadań związanych z promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wyniki badania (ankiety) dotyczącego oceny imprez plenerowych wykazują duże zróżnicowanie. Duża ilość niskich ocen, może sugerować fakt, że respondenci oceniali wszystkie wydarzenia organizowane wokół programu w czasie całego roku szkolnego, a nie imprezy organizowane  w czerwcu i lipcu realizowane w ramach działań komunikacyjnych przez Centralę ARR. ARR uważa, że respondenci którzy nie brali udziału w imprezach plenerowych, wybierali ocenę „1”,  co mogło spowodować dużą liczbę niskich ocen. Sugerowane jest na przyszłość w projektowaniu ankiety zmodyfikowanie pytania o warunek (jeśli brałeś udział w wydarzeniu .. proszę oceń).

Wykres nr 3 ( „5” jest najwyższą oceną)

BRR

 

Ad. 5 Konferencje

Konferencje zostały przeprowadzone w 4 miejscowościach Zielonej Górze, Lublinie, Łodzi i Białymstoku, w 4 województwach w których jest najmniejszy procentowy udział szkół uczestniczących w programie.  W sumie we wszystkich konferencjach udział wzięło 322 uczestników. Przedstawiciele OT ARR obecni na konferencjach wysoko ocenili organizację i poziom merytoryczny przeprowadzonych działań. Wykonawca wyprodukował i dostarczył 17 roll-up-ów reklamujących program.

Badania satysfakcji (ankieta papierowa) przeprowadzone w czasie konferencji, potwierdziły wysokie oceny przekazane przez pracowników OT ARR. Szczegółowa analiza wyników ankiety papierowej przeprowadzonej wśród uczestników konferencji przedstawia się następująco: (odpowiedzi na pytania nr 7,8,9,10)

 • pozytywnie został oceniony sposób przekazania informacji w czasie konferencji - 99% respondentów  ankiety uznało, że materiał zaprezentowany na konferencji był przedstawiony w sposób przystępny.

 

 • ponad 94 % uczestników uznało, że przekazane informacje są ciekawe i interesujące, oceniając je na co najmniej „4” lub „5”. Wykres nr. 4 przedstawia wyniki odpowiedzi na pytanie - Czy informacje przekazywane w czasie konferencji oceniają Państwo jako ciekawe i interesujące?

Wykres nr  4 (gdzie „5” jest najwyższą oceną)

BRR 

 

 • bardzo wysoko został oceniony poziom przedstawionych materiałów podczas konferencji pod kątem nowoczesności prezentowanej wiedzy, ponad 66 % respondentów oceniło ich poziom na ocenę „5”. Wykres nr. 5 przedstawia wyniki odpowiedzi na pytanie  - Czy informacje przekazywane w czasie konferencji wzbogacają Państwa dotychczasową  wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia i świadomych wyborów dietetycznych? 

 

Wykres nr 5 (gdzie „5” jest najwyższą oceną)

BRR

 • przydatność udostępnionych i prezentowanych materiałów w czasie konferencji została przez nauczycieli oceniona bardzo wysoko, ponad 94 % nauczycieli oceniło je pod kątem przydatności do pracy dydaktycznej na co najmniej „4”  . Wykres nr. 6 przedstawia wyniki odpowiedzi na pytanie  - Czy według Pani/Pana zaprezentowane informacje  w czasie konferencji będą dla Pana/Pani przydatne w  pracy dydaktycznej  w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”?

Wykres nr 6 (gdzie „5” jest najwyższą oceną)

BRR

 

Podsumowanie:

Wszystkie prowadzone działania zostały należycie wykonane, a ich odbiór został potwierdzony protokołami. Wysoka efektywność prowadzonych działań promocyjnych została potwierdzona dobrymi ocenami w anonimowym badaniu satysfakcji klienta (ankiecie elektronicznej i papierowej).

Ponad 58% respondentów oceniło intensywność i atrakcyjność prowadzonych działań promocyjnych na co najmniej „4”, Wykres nr. 7 zaprezentowany poniżej pokazuje strukturę odpowiedzi na pytanie nr.  1 ankiety elektronicznej.   

Wykres nr 7 (gdzie „5” jest najwyższą oceną).

BRR

 

Ponad 92 % respondentów ankiety papierowej przeprowadzonej wśród uczestników oceniło bardzo wysoko zalety programu pod względem wpływu na prawidłowe kształtowanie nawyków dietetycznych dzieci – wystawiając ocenę co najmniej „4”. Wykres nr. 8 obrazuje wyniki odpowiedzi na pytanie nr. 1 ankiety papierowej.

 

Wykres nr 8 (gdzie „5” jest najwyższą oceną).

BRR

Liczba szkół które przystąpiły do programu „Owoce i warzywa w szkole”  w roku szkolnym 2016/2017 wzrosła o 240 w stosunku do II semestru roku szkolnego 2015/2016, wzrósł także procentowy udział dzieci z grupy docelowej objętych programem i wynosi obecnie ponad 98% i jest obecnie największy w historii działania programu w Polsce. Zmiany w procentowym udziale w programie „Owoce i warzywa w szkole” w stosunku do wielkości grupy docelowej  na przestrzeni kilku lat obrazuje wykres nr 9.

Wykres nr 9

 BRR

Grupa docelowa w roku szkolnym 2016/2017 wynosi  1 350 672 dzieci (dane  MEN)2, a  ilość dzieci objętych programem w I semestrze  wynosi 1 327 000 dzieci (dane
z BWK).

Wszystkie materiały które powstały w trakcie realizacji działań komunikacyjnych zostały oflagowane wymaganymi informacjami, w tym szczególnie informacją o dofinansowaniu z UE.

Zadanie związane z przekazywaniem informacji o zasadach uczestnictwa w  programie „Owoce i warzywa w szkole” było realizowane przy okazji  produkcji  wydawnictw (ulotki i broszury), aktualizację informacji na stronie serwisu www owocewszkole.org, a także w czasie przeprowadzonych wywiadów w TVP S.A. i Polskim Radio.

Zrealizowanie  zaplanowanych celów potwierdza tym samym wysoką efektywność  prowadzonych przez ARR działań komunikacyjnych.

Razem wydatki na działania komunikacyjne  w roku szkolnym 2015/2016 wyniosły:   2 342 346,58 zł brutto (1 917 133,65 zł netto).

Procent wykorzystania przydzielonych środków finansowych:

Przydzielony budżet na rok szkolny 2015/2016 r.  -  2 057 545,00 zł netto.

Przy zrealizowaniu działań we wszystkich 5 kategoriach o wartości 1 917 133,65 zł netto osiągnięto procentowe wykorzystanie na poziomie  -  93 %.


2  Strategia Krajowa wdrażająca w RP program Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2016/2017


Uwaga Szkoły podstawowe uczestniczące w programie
„Owoce i warzywa w szkole”!

 

Przypominamy, iż w dniu 30 września 2017 r. upływa termin dla szkół podstawowych na złożenie Ankiety dotyczącej działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole za rok szkolny 2016/2017.

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Owoce i warzywa w szkole” mają możliwość wypełnienia i wysłania  Ankiety dotyczącej działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkolew formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Urząd (Platforma Usług Elektronicznych ARR – PUE). Celem ww. portalu jest ułatwienie szkołom przygotowania i przesłania ankiet.

 

Portal e-Urząd umożliwia szkołom podstawowym m. in.:

 • wypełnienie ankiety dotyczącej działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”,
 • przesłanie ww. ankiety do ARR w formie elektronicznej.

 

Logowanie do portalu

Ankieta „Owoce i warzywa w szkole”

http://pue.arr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi aplikacji Ankieta „Owoce i warzywa w szkole” znajdują się w Podręczniku dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” w formie elektronicznej

 

Kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem aplikacji Ankieta „Owoce i warzywa w szkole” należy zgłaszać pod nr telefonu: (22) 376-71-00 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach 7:00 - 18:00.

Jednocześnie informujemy, iż codziennie w godzinach 21:00 - 22:00 będzie realizowane okno serwisowe aplikacji i w tym czasie mogą wystąpić chwilowe problemy w jej działaniu.

 

W przypadku ankiet wypełnionych w formie papierowej należy je składać do właściwego miejscowo OT ARR  (pocztą lub bezpośrednio w OT ARR).

 

Ankieta dotycząca działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”

 


Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej realizacji programów
Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole

 

W ramach prac nad założeniami nowego Programu dla szkół mającego promować wśród dzieci zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, który od roku szkolnego 2017/2018 zastąpi programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole, Agencja Rynku Rolnego zwróciła się z prośbą do szkół podstawowych o wzięcie udziału w Ankiecie dotyczącej realizacji programów Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

Ankieta została przeprowadzana w dniach 15 - 31.03.2017 r. i miała charakter anonimowy. W ankiecie udział wzięło ok. 8,3 tys. szkół, zarówno tych, które dotychczas uczestniczyły w programach szkolnych realizowanych przez ARR, jak i szkół, które w tych programach nie brały udziału.

Dzięki tak licznemu udziałowi szkół w ww. ankiecie pozyskany został szereg istotnych informacji na temat praktycznej realizacji programów szkolnych, w tym organizacji programu w szkole, współpracy z dostawcami, przechowywania i udostępniania produktów oraz powodów, dla których szkoły nie zdecydowały się uczestniczyć w programach. Informacje te zostaną wykorzystane w obecnie prowadzonych pracach nad nowym Programem dla szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

Podsumowanie wyników ankiety (.pdf)