Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Do dokonywania wpłat na Fundusz Promocji Mleka zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 2122 j.t.), zobowiązane są „pierwsze podmioty skupujące mleko” (w rozumieniu art. 151 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013) w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

Prezes Agencji Rynku Rolnego ustala w drodze decyzji wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie informacji, o których mowa w art.  2a ust. 1. ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. 2016, poz.155 j.t).

Podmioty skupujące dokonują wpłaty na Fundusz Promocji Mleka na podstawie decyzji ustalającej wysokość wpłaty za okresy kwartalne w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Numer rachunku Funduszu Promocji Mleka to:

14 1130 1017 0020 1171 0620 0001            
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30       
01-207 Warszawa


W tytule przelewu należy podać:

  • numer przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego,
  • kwartał i rok, za który jest wpłata oraz numer decyzji Prezesa ARR ustalającej wysokość zobowiązania


Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania Agencji.