Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Beneficjenci mechanizmu

Mechanizm „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” administrowany przez Agencję Rynku Rolnego stwarza szanse na pozyskanie znaczących środków finansowych, pozwalających przedsiębiorcom unijnym skuteczniej konkurować na rynku światowym w w/w zakresie.
Promocja produktów rolnych w ramach mechanizmu możliwa jest na rynku wewnętrznym UEa także na rynkach poza UE (tzw. rynkach krajów trzecich).

Uczestnikiem mechanizmu mogą być:

 • organizacje branżowe (zrzeszające producentów, wytwórców rolnych),
 • organizacje międzybranżowe (zrzeszające przetwórców, dystrybutorów),

reprezentatywne dla danej branży, posiadające odpowiedni poziom wiedzy o branży, w której chcą realizować proponowane działania oraz doświadczenie w jej reprezentowaniu lub realizowaniu podobnych działań.

Dofinansowanie działań promocyjnych i informacyjnych, w przypadku zgłoszenia programu przez powyższe organizacje, wynosi maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto (maksymalnie 50% ze środków UE, 30% z budżetu krajowego). Pozostałe minimum 20% kosztów netto plus podatek od wartości dodanej (VAT) to wkład własny organizacji proponującej.

Środki własne organizacji proponującej mogą jednak pochodzić ze środków Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych oraz z § 1 ust. 2 i § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Terminarz dostępny na stronie ARR określa terminy, w których możliwe jest składanie projektów programów promocyjnych i/lub informacyjnych na rynek wewnętrzny UE lub rynki krajów trzecich.

 

Działania promocyjne i/lub informacyjne realizowane w ramach mechanizmu

Do działań podlegających współfinansowaniu, przy pomocy których można osiągać cele kampanii (kształtowanie wizerunku produktów, zdobycie przewagi nad konkurentami oraz zachęcanie do zakupu określonych towarów itd.), należą:


1. reklama w mediach tradycyjnych takich jak: prasa, radio, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna – podstawowa forma komunikowania się z rynkiem, która obejmuje informowanie i przypominanie o zaletach jakościowych produktu, wartościach odżywczych i zdrowotnych, etykietowaniu, specyficznych metodach produkcji, wysokich standardach ochrony zwierząt i poszanowania środowiska naturalnego a także kreowanie wśród konsumentów potrzeby i chęci posiadania danego produktu oraz kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o nim,

2. promocja sprzedaży – (promocja uzupełniająca lub aktywizacja sprzedaży) forma promocji obejmująca krótkookresowe bodźce, tj. m.in. próbki, kupony, premie, konkursy i loterie, pokazy multimedialne i inne działania zachęcające nabywcę do przyspieszenia decyzji zakupu lub nabywania większej ilości promowanych produktów,

3. promocja wystawienniczo-targowa - działania związane z promocją, skierowane do konsumentów i detalistów poprzez przygotowanie ulotek, broszur, plakatów, katalogów, promocje w miejscach sprzedaży, udział w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym bądź międzynarodowym.

4. marketing bezpośredni – forma promocji oparta na interakcji, wykorzystująca jeden lub kilka rodzajów mediów np.: Internet, telewizja cyfrowa, jak również wykorzystująca adresowaną reklamę pocztową, tzw. direct mailing.

5. public relations :

 • organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, konkursów itd.
 • opracowywanie materiałów prasowych, komunikatów, informacji o produktach, artykułów specjalistycznych i wywiadów,
 • organizowanie konferencji prasowych i innych form kontaktów z mediami,
 • projektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej firmy.

 

 

Promocja na rynku wewnętrznym UE


Komisja Europejska określiła listę produktów, które mogą być objęte powyższymi działaniami na rynku wewnętrznym UE:

 • świeże owoce i warzywa,
 • przetworzone owoce i warzywa,
 • włókno lniane,
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
 • oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
 • oleje z nasion,
 • mleko i przetwory mleczne,
 • świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
 • oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
 • miód i produkty pszczelarskie,
 • wysokiej jakości wina (psr), wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
 • znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
 • produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) lub określeniami jakościowymi stosowanymi fakultatywnie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 343 z 14.12.2012, s. 1),
 • rolnictwo ekologiczne, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91 oraz produkty rolnictwa ekologicznego zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
 • mięso baranie.


Komisja Europejska opracowała wytyczne dla promocji na rynku wewnętrznym, które stanowią wskazówki do prawidłowego opracowywania programów promocyjnych i/lub informacyjnych (kampanii) w następujących kwestiach:

 • Cele programu,
 • Główni adresaci działań,
 • Główne przesłania kierowane do grup docelowych,
 • Główne kanały komunikacji,
 • Czas trwania programu,
 • Założenia budżetowe.

 

 

 

Promocja na rynkach poza UE

Komisja Europejska określiła listę produktów, które mogą być objęte powyższymi działaniami na rynku krajów trzecich. Należą do nich:

 • świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów,
 • mięso drobiowe wysokiej jakości,
 • przetwory mleczne,
 • oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
 • wina stołowe posiadające oznaczenia geograficzne, wina gatunkowe produkowane w określonym regionie (psr),
 • napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie,
 • świeże i przetworzone owoce i warzywa,
 • przetwory ze zbóż i ryżu,
 • włókno lniane,
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
 • produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91,
 • mięso baranie.


Komisja Europejska określiła również listę krajów poza Unią Europejską, w których można realizować działania promocyjno-informacyjne do której należą:

A. Kraje

 • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • Australia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Chiny
 • Korea Południowa
 • Indie
 • Japonia
 • Kosowo
 • Czarnogóra
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Rosja
 • Serbia
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Ukraina
 • Albania
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Gruzja
 • Kazachstan
 • Mołdawia
 • Uzbekistan

B. Obszary geograficzne

 • Ameryka Północna
 • Ameryka Łacińska
 • Azja Południowo - Wschodnia
 • Bliski Wschód
 • Afryka