Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w lipcu 2016 roku, Komisja Europejska opracowała „Wskazówki dotyczące procedury konkursowej”.

Przedmiotowy dokument zawiera wytyczne, dotyczące stosowania procedury konkursowej, w celu wyboru organów wdrażających programy proste.

Jest on skierowany do podmiotów niepublicznych, działających jako wnioskodawcy/ beneficjenci, którzy zgodnie z zapisami  art. 2 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829, muszą wybrać organy odpowiedzialne za realizację programów prostych w drodze procedury konkursowej, która ma zapewnić najlepszy stosunek wartości do ceny i jednocześnie zapobiec konfliktowi interesów.

Powyższe wskazówki mają również za zadanie zapewnić właściwym służbom państw członkowskich przejrzyste informacje na temat oczekiwań wobec procedury konkursowej, gdyż według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831, przed zawarciem umów z wybranymi organizacjami proponującymi, państwa członkowskie mają obowiązek sprawdzić, czy organy wdrażające wybrano zgodnie z procedurą konkursową przewidzianą w art. 2 ww. rozporządzenia delegowanego Komisji.

Niniejsze wskazówki nie dotyczą jednak przypadków, w których organizacja proponująca jest podmiotem prawa publicznego w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE (lub dyrektywy 2004/18/WE), gdyż art. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia delegowanego Komisji stanowi, że taka organizacja proponująca musi dokonać wyboru organów wdrażających odpowiedzialnych za realizację programów prostych, zgodnie z krajowymi przepisami transponującymi wymienioną dyrektywę.

 

 

docWSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROCEDURY KONKURSOWEJ (.pdf)