Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 12 stycznia 2017 roku, w ramach nowej polityki promocyjnej, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE drugie już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „multi”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach zaproszenia na programy „proste” wynosi 85 500 000 EUR, zaś budżet na programy, w których uczestniczy wiele państw szacuje się na 43 000 000 EUR.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2017 r., o godzinie 17.00.

Zaproszenie na programy „proste” zostało zamieszczone pod poniżej wskazanym adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.009.01.0007.01.POL&toc=OJ:C:2017:009:TOC,

zaś zaproszenie na programy „multi” znajduje się w następującym miejscu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.009.01.0023.01.POL&toc=OJ:C:2017:009:TOC.