Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W związku z nową polityką promocyjną przyjętą przez Komisję Europejską, od 1 grudnia 2015 roku obowiązują nowe zasady dotyczące realizacji mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, które zostały określone w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008. Ponadto, w dniu 13 października 2015 roku, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kolejne dwa rozporządzenia, tj. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. Jednocześnie Komisja Europejska przyjęła też roczny plan pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Europejska opracowała i zamieściła na swojej stronie internetowej
www www.circabc.europa.eu,
dokument będący przewodnikiem po nowych zasadach dotyczących realizacji mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, zawierający najważniejsze pytania i odpowiedzi.

docPytania i odpowiedzi (.pdf)

Konferencja podsumowująca realizację kampanii informacyjnej pt. „Trzy Znaki Smaku”W dniu 12 stycznia 2016 r., w restauracji zlokalizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca działania zrealizowane w ramach trzyletniej kampanii pt. „Trzy Znaki Smaku”, której celem było informowanie o wspólnotowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promowanie polskich produktów spożywczych oznaczonych unijnymi znakami jakości: ChNP, ChOG i GTS...

14.01.2016 r.

Czytaj więcej...

24 września 2015 roku agencja wykonawcza CHAFEA ogłosiła nabór na niezależnych ekspertów z dziedziny promocji produktów rolnych, których zadaniem ma być wspieranie zadań z obszaru promocji produktów rolnych współfinansowanych ze środków unijnych.

15.10.2015 r.

Czytaj więcej...

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyla z dniem 30 listopada 2015 roku obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, w dniu 13 października 2015 roku, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poniższe dwa rozporządzenia...

14.10.2015 r.

Czytaj więcej...

Kampania promocyjno-informacyjna dotycząca mięsa wołowego wyprodukowanego w krajowym systemie jakości QMP

25 września 2015 r. dobiegła końca trzyletnia kampania promocyjno-informacyjna pt. „QMP – Wołowina zawsze dobra” zainicjowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Działania w ramach programu realizowane były od 26 września 2012 r. na rynku polskim. Ich celem było poinformowanie o systemie QMP (Quality Meat Program), gwarantującym wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz specyficzne cechy certyfikowanej wołowiny, skutkujące wzrostem świadomości grup docelowych programu na temat tegoż systemu oraz wzrostem spożycia wołowiny produkowanej w ramach systemu QMP.

30.09.2015 r.

Czytaj więcej...

KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA PT. „MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA”

25 września 2015 r. zakończyła się realizacja działań promocyjno-informacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „Mam kota na punkcie mleka”.

3-letnia kampania promująca mleko i przetwory mleczne przeprowadzona została przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz środków Funduszu Promocji Mleka.

Kampania skierowana była do dwóch grup docelowych - dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz matek/opiekunek...

30.09.2015 r.

Czytaj więcej...

W lipcu 2015 roku zostały przez ARR podpisane cztery umowy na realizację kampanii informacyjnych i/lub promocyjnych, takich jak:

  • „Pokochaj olej rzepakowy”;
  • „Rozsmakuj się w Europie”;
  • „Smak jakości i tradycji prosto z Europy”;
  • „Smaki Europy – jakość i tradycja”,

których działania będą prowadzone na rynku Polski, Słowacji, Japonii, Kanady, Singapuru, Tajwanu, Nowej Zelandii, RPA, Kazachstanu, Algierii, Białorusi i Chin.

22.07.2015 r.

Czytaj więcej...

Makarony Europy27 lutego 2015 r. zakończyła się realizacja działań promocyjno-informacyjnych prowadzących przez Polską Izbę Makaronu na Ukrainie.

Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i budżetu krajowego przeprowadzona została kampania dotycząca promocji europejskich makaronów, zawierająca wiele różnorodnych działań reklamowych i promocyjnych, realizowanych na terenie głównych ukraińskich miast przez okres 3 lat...

14.04.2015 r.

Czytaj więcej...

Jabłka Każdego Dnia19 lutego 2015 r.  dobiegła końca trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Jabłka każdego dnia”, zainicjowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Działania w ramach programu realizowane były od 20 lutego 2012 r. na rynku rosyjskim oraz ukraińskim. Ich celem było pogłębienie wiedzy na temat wysokiej jakości i niepowtarzalnych walorów smakowych jabłek europejskich, a jednocześnie wzrost spożycia jabłek oraz wzrost ich eksportu do krajów docelowych.

14.04.2015 r.

Czytaj więcej...

W styczniu 2015 roku zostały przez ARR podpisane cztery umowy na realizację kampanii informacyjnych i/lub promocyjnych, takich jak:

  • „Zasmakuj w Europie”;
  • „EkoEuropa – jakość i tradycja”;
  • „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”;
  • „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”,

których działania będą prowadzone na rynku Turcji, Japonii, Singapuru, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii, Rumunii, Republiki Czeskiej, Słowacji i Litwy.

28.01.2015 r.

Czytaj więcej...

W wyniku trwających obecnie zaawansowanych prac na nową polityką promocyjną, w dniu 4 listopada 2014 roku, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wwwRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym  i w państwach trzecich, które uchyla z dniem 30 listopada 2015 roku obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008.

07.11.2014 r.

Czytaj więcej...

W dniu 27 września 2014 r. dobiegła końca kampania informacyjna pt. „Nowa Jakość w drobiarstwie”, zainicjowana przez Krajową Radę Drobiarstwa - Izbę Gospodarczą, trwająca od września 2011 r. ...

Czytaj więcej...

Z dniem 27 września 2014 r. zakończyła się realizacja działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w Polsce i Rumunii, których celem było przede wszystkim zwiększenie popytu na świeże i przetworzone warzywa, owoce oraz soki...

Czytaj więcej...

Zakończenie działań w ramach kampanii pt. „Pokochaj olej rzepakowy”Trzyletnia kampania promująca olej rzepakowy pt. „Pokochaj olej rzepakowy”, zainicjowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju dobiegła końca.
Z dniem 28 sierpnia 2014 r. zakończyła się realizacja działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych w Polsce i na Łotwie, których celem było...

Czytaj więcej...

Umowa na realizację 3-letniej kampanii promocyjno-informacyjnej pt. „Europejskie jabłka dwukolorowe” została zawarta w dniu 28 lipca 2014 r., pomiędzy Agencją Rynku Rolnego a konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” (Lider) i Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (Konsorcjant). Program ten realizowany jest w Chińskiej Republice Ludowej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich i promuje europejskie świeże jabłka.

30.07.2014 r.

Czytaj więcej...

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 796/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, Komisja Europejska zmieniła kalendarz przedkładania do państw członkowskich ofert programów promocyjnych i/lub informacyjnych określony w art. 8 i 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008.

 29.07.2014 r.

Czytaj więcej...

Umowa na realizację 3-letniej kampanii informacyjno-promocyjnej pt. „Trade Milk” została zawarta w dniu 1 lipca 2014 r., pomiędzy Agencją Rynku Rolnego a konsorcjum w składzie: Polska Izba Mleka (Lider) i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (Konsorcjant). Program ten skierowany jest na rynek chiński oraz rosyjski i dotyczy takich przetworów mlecznych jak: mleczka smakowe, mleko w proszku, jogurty i sery żółte dojrzewające.

09.07.2014 r.

Czytaj więcej...

System QAFPUmowa na realizację 3-letniej kampanii informacyjnej pt. „Gwarancja jakości QAFP” została zawarta w dniu 4 lutego 2014 r., pomiędzy Agencją Rynku Rolnego a Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). Program ten skierowany jest na rynek polski,  dotyczy kulinarnego mięsa wieprzowego oraz wędlin wyprodukowanych w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP.

05.02.2014 r.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Rynku Rolnego zorganizowały 30 stycznia br. spotkanie z dziennikarzami prasy, radia i telewizji. Dotyczyło ono  prowadzonej przez ARR kampanii informacyjnej ”Trzy znaki smaku” promującej europejski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych...

31.01.2014 r.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska ogłosiła nowy projekt reformy polityki informowania o europejskich produktach rolnych i rolno-spożywczych oraz promowania tych produktów. Celem i zarazem efektem reformy ma być stopniowe zwiększanie budżetu przeznaczonego na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych oraz bezpośrednie i realne wsparcie europejskich agencji wykonawczych przy wdrażaniu tych działań. Europejska strategia określona przez Komisję Europejską hasłem „Enjoy, it’s from Europe” ma umożliwić koncentracje działań na najważniejszych produktach, rynkach lub grupach docelowych...

09.12.2013 r.

Czytaj więcej...