Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

UWAGA:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie nowe
„Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” wraz z załącznikami:

Fpz _f2 – Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Funduszy Promocji w wersji 1.0;

Fpz _f3 – Zestawienie rzeczowo – finansowe zadania w wersji 1.0;

Fpz _f4 – Wniosek o płatność wsparcia ze środków Funduszy Promocji w wersji 1.0;

Fpz _f5 – Szczegółowe zestawienie wydatków w wersji 1.0;

Fpz _f6 – Sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu w wersji 1.0;

Fpz_f7 – Propozycja zadania do Planu Finansowego w wersji 1.0.

Informujemy, iż powyższe zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 71/2017/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.

 


 

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba wręczył powołania członkom Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych na nową kadencję.

Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych utworzone zostały na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122). Kadencja członków komisji zarządzających, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy, trwa 4 lata licząc od dnia ich powołania.

Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. Nr 159, poz. 1259), zgłosiły w terminie do 26 lipca 2013 r. swoich kandydatów na członków poszczególnych komisji. Po jednym przedstawicielu izb rolniczych do poszczególnych funduszy promocji zgłosiła, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wykazy wszystkich zgłoszonych kandydatów, zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zostały przekazane w dniu 9 sierpnia 2013 r. ogólnokrajowym organizacjom w celu dokonania przez nie wyboru składu komisji zarządzających.

Na podstawie § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, mogły dokonać w terminie do dnia 16 sierpnia 2013 r. wyboru członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji spośród zgłoszonych kandydatów. Z prawa tego skorzystały organizacje branżowe w dwóch funduszach po stronie hodowców: Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz Funduszu Promocji Mięsa Owczego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia, dokonał wyboru pozostałych członków komisji zarządzających biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ustawie o funduszach promocji.

 

Załącznik:

 


Składanie propozycji zadań do planu finansowego

Zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami finansowymi Funduszy Promocji, propozycje do planów finansowych Funduszy Promocji na kolejny rok kalendarzowy powinny zostać złożone do dnia 31 sierpnia i powinny zawierać:

  • opis planowanego zadania;
  • harmonogram działań w ramach zadania;
  • budżet zadania;
  • kalkulacja (zestawienie) kosztów;
  • proponowana wysokość wsparcia z Funduszu Promocji;
  • źródła finansowania zadania;

Dodatkowo, propozycje programów promocyjnych i informacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (art. 9 ust. 1 pkt 2) ustawy) powinny zawierać:

  • identyfikację rynków rolnych, na których realizowane ma być zadanie;
  • analizę strategiczną i marketingową uzasadniającą realizację zadania.

 

Zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami finansowymi Funduszy Promocji, propozycje zadań złożone po 31 sierpnia nie będą uwzględniane w pierwotnym planie finansowym. Propozycje te będą traktowane jako propozycje zmiany i będą rozpatrywane po zatwierdzeniu planu finansowego.

Propozycji zadań nie należy składać na formularzu Fpz_f4.

Cele na jakie mogą zostać złożone propozycje zadań określone są w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122)

Komisje Zarządzające Funduszy Promocji, na podstawie złożonych propozycji zadań oraz w oparciu o zasady gospodarowania Funduszami Promocji, ustalają plan finansowy na dany rok dla każdego funduszu promocji. Plan finansowy zawiera zadania realizowane ze środków Funduszy Promocji.


Wyłącznie zadania ujęte w planie finansowym danego Funduszu mogą być dofinansowane ze środków Funduszy.

 


Zobacz: