Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

ue_prow_2014_2020


  


 

Prezes Agencji Rynku Rolnego

zawiadamia:

o przesunięciu terminu podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 5 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1080).

Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia przy „ustalaniu kolejności przyznania pomocy uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie pomocy, wypełnione we wszystkich wymaganych pozycjach, do których załączono wszystkie wymagane dokumenty, oraz spełniające wymagania wynikające z wezwań Agencji, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2” oraz mając na uwadze fakt weryfikacji przez ARR uzupełnień przekazanych przez wnioskodawców, nie jest możliwe ustalenie kolejności przysługiwania pomocy zgodnie z cytowanym przepisem.

Mając powyższe na uwadze informuję, że przewidywany termin podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności  przyznania pomocy to 28.02.2017r.

 

 

Łukasz Hołubowski

Prezes Agencji Rynku Rolnego

 


Prezes Agencji Rynku Rolnego

ogłasza

 

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków: Centrala Agencji Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30,  01-207 Warszawa, Kancelaria Ogólna, poziom 1, pokój 101, od  poniedziałku do  piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Tryb: wnioski wraz z załącznikami należy składać w Centrali Agencji Rynku Rolnego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.arr.gov.pl/prow-2014-2020.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz  wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl/prow-2014-2020.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych  przez grupy producentów na rynku wewnętrznym ” Prezes Agencji Rynku Rolnego podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty  pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1080).

 

Łukasz Hołubowski

Prezes Agencji Rynku Rolnego

  Informacja dla uczestników poddziałania 3.2  „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (.pdf)

 

 

 

 

 

 


 


 

 

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PROW 2014-2020

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Rynku Rolnego jest odpowiedzialna za administrowanie:

Działaniem „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażanych poprzez dwa poddziałania:

3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

 

 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia  przez ludzi oraz spełnia określone warunki. 

  Aby ubiegać się o przyznanie pomocy należy wytwarzać produkty:

  a). których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub

  b). objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

  c). objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub

  d).integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub

  e). zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub

   f). zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub

  g). zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub

  h). zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub

  i). zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

  j). zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”. 2. Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:

  a). kontroli po której wydawany jest stosowny certyfikat,

  b). składki na rzecz grupy producentów,

  c). zakupu specjalistycznych publikacji,

  d). zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku IP.


 3. Wysokość pomocy, uzależniona jest od systemu jakości w którym uczestniczy rolnik. Maksymalne stawki wsparcia wynoszą przez 3 kolejne okresy pomocy:

  a). 3 200 zł - w przypadku wytwarzania produktów  wpisanych do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, systemu ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,

  b). 3 000 zł – w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego,
  c). 2 750 zł – w przypadku systemu integrowanej produkcji roślin,
  d). 1 470 zł – w przypadku systemu  „Jakość Tradycja”,
  e). 2 386 zł  – w przypadku systemu „Quality Meat Program”,
  f). 1 700 zł  – w przypadku systemu jakości „Pork Quality System”,
  g). 2 000 zł  – w przypadku systemu jakości  „Quality Assurance for Food Products”.

 4. Łączna wysokość pomocy przyznanej beneficjentowi, ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2 000 euro.

 

3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Pomoc jest  udzielana w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do terminu zakończenia realizacji operacji określonego w tej umowie.

 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych całej operacji wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł.

 

W trakcie realizacji programu jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy.
Szczegółowe informacje dotyczące PROW 2014-2020:

www http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020