Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Przetwarzanie cukru przemysłowego

Każdy przetwórca zainteresowany przetwarzaniem cukru przemysłowego jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania „Warunków przetwarzania cukru przemysłowego”.

 


Warunki przetwarzania cukru przemysłowego

 

Pobierz:

Warunki przetwarzania cukru przemysłowego (.pdf)

 


  Lista zatwierdzonych przetwórców cukru przemysłowego

 


Akty prawne UE

 

1. Przetwarzanie cukru przemysłowego

PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

(RK_967/2006) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (DZ. U. UE L 176, 30.06.2006 str. 22, z późn. zm.)

(RK_ 952/2006) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot.

(RK_891/2009) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2013 z dnia 22 maja 2013 r. otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2013/2014

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 635/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz cukru przemysłowego do końca roku gospodarczego 2016/2017

 


Osoby do kontaktu

Bożena Tybora - 22 376-78-84
Waldemar Kaczyński - 22 376-74-41
Krzysztof Słojkowski - 22 376-77-31
Anna Maślańska - 22 376-78-97

faks - 22 376-72-77