Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Uwaga przedsiębiorcy

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1119 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 10 czerwca 2017 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych (.pdf)


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2246 z dnia 13 grudnia 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 20 listopada 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych (.pdf)


PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1009 z dnia 22 czerwca 2016 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych (.pdf)


PDF ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (.pdf)


PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy


 

Komunikat

w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego

Uprzejmie informuję, iż przedsiębiorcy ubiegający się o pozwolenia na przywóz mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów taryfowych ustanowionych na okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego muszą wcześniej otrzymać „numer identyfikacyjny” nadanyprzez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Numer ten zostanie nadany przedsiębiorcom, których siedziba znajduje się w Polsce oraz którzy są płatnikami VAT w Polsce. Ponadto przedsiębiorcy muszą przedłożyć w ARR prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami celnymi potwierdzającymi, że w ciągu każdego z dwóch poprzednich lat kalendarzowych przywozili do Wspólnoty lub z niej wywozili, co najmniej 25 ton mleka i/lub przetworów mlecznych objętych rozdziałem 04 Nomenklatury Scalonej.

Wnioski o przyznanie numeru identyfikacyjnego należy składać w ARR do 31 marca każdego roku poprzez:

  • bezpośrednie doręczenie do siedziby ARR,
  • przesłanie pocztą,
  • przesłanie faksem

(liczy się data wpływu do ARR).

Po spełnieniu w/w warunków, przedsiębiorcy zostanie nadany „numer identyfikacyjny”, który jest ważny przez okres jednego roku (od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego) i uprawnia go do ubiegania się o pozwolenia na przywóz mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów taryfowych odpowiadających kodom celnym z rozdziału 04 Nomenklatury Scalonej.

Tylko przedsiębiorcy, którym nadany został „numer identyfikacyjny” będą mogli ubiegać się o pozwolenia na przywóz mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów taryfowych odpowiadających kodom celnym Działu 4 Taryfy Celnej w okresie od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

DOC Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego (.doc)

 


 

Przywóz mleka i przetworów mlecznych administrowany przez ARR

 

 

1. Przywóz w ramach kontyngentów taryfowych

A. DOC kontyngenty taryfowe ze wszystkich krajów trzecich [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 5a]

B. DOC kontyngent taryfowy ze Szwajcarii [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 5f]

C. DOC kontyngent taryfowy z Norwegii [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 5h]

D. DOC kontyngent taryfowy z Islandii [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 5i]

E. DOC kontyngent taryfowy z Nowej Zelandii [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 5k]

F. DOC kontyngent taryfowy z Ukrainy [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 5l]


2. Przywóz w ramach kontyngentów objętych systemem kontroli certyfikatu IMA1


A. DOCX kontyngent z Australii [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 24]

B. DOC kontyngent z Kanady [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 24]


3. Przywóz w ramach kontyngentów objętych systemami kontroli certyfikatu IMA1 masła z Nowej Zelandii [Rozp. KE nr 2535_2001, art. 34]


Pobierz:

DOC Wzory certyfikatów IMA (.doc)