Grupy i Organizacje Producentów

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Grupy
i Organizacje
Producentów

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 


wwwWarunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/2015 i 2015/2016


 

Podstawowym celem Wspólnej Polityki Rolnej na rynku miodu jest rozwój branży pszczelarskiej osiągany poprzez poprawę warunków produkcji, jakości i zbytu produktów pszczelich.

Wspieranie rynku miodu jest podyktowane:

  • potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymania równowagi ekologicznej,
  • znacznym zróżnicowaniem warunków produkcji miodu na terenie Wspólnoty,
  • dużym rozdrobnieniem produkcji i zbytu miodu,
  • brakiem równowagi między podażą a popytem na miód na rynku Wspólnoty,
  • rozprzestrzenianiem się w krajach członkowskich warrozy i chorób pokrewnych oraz problemami związanymi z ich zwalczaniem.

 


Załączniki do umów zawartych w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2015/2016