Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2016/2017.


 Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2016/2017. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy.

W sezonie 2016/2017 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup środków warrozobójczych;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

 

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do  10 października 2016 r.  


W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

 

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

 

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Biurze Interwencji  Agencji Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-71-99, 376-71-09
 • w Oddziałach Terenowych ARR
 • na stronie internetowej www.arr.gov.pl

 

 

 

Pobierz:



Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (.pdf)

 

 

 


wwwWarunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/2015 i 2015/2016


 

Podstawowym celem Wspólnej Polityki Rolnej na rynku miodu jest rozwój branży pszczelarskiej osiągany poprzez poprawę warunków produkcji, jakości i zbytu produktów pszczelich.

Wspieranie rynku miodu jest podyktowane:

 • potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymania równowagi ekologicznej,
 • znacznym zróżnicowaniem warunków produkcji miodu na terenie Wspólnoty,
 • dużym rozdrobnieniem produkcji i zbytu miodu,
 • brakiem równowagi między podażą a popytem na miód na rynku Wspólnoty,
 • rozprzestrzenianiem się w krajach członkowskich warrozy i chorób pokrewnych oraz problemami związanymi z ich zwalczaniem.

 


Załączniki do umów zawartych w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2015/2016