Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

wino

Agencja Rynku Rolnego informuje i przypomina, że każdy producent wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, zobowiązany jest do złożenia w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. deklaracji dotyczących rynku wina:

28.07.2017 r.

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że od dnia 15 grudnia 2016 r., w miejsce serwisu e-Wnioski uruchomiony został 
Portal Platforma Usług Elektronicznych ARR (PUE). Po zarejestrowaniu w  Portalu PUE, za jego pomocą można wypełnić elektroniczny formularz wniosku o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1 oraz skrócony wniosek o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1a. Wypełniony elektroniczny formularz wniosku należy opatrzyć podpisem (kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP), a następnie przesłać do ARR.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859) (zobacz link „Akty prawne”) termin składania w ARR wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, na  dany rok gospodarczy 2016/2017 (tj. od dnia 1 sierpnia tego roku do dnia 31 lipca następnego), upływa w dniu 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek.

Np. dla roku gospodarczego 2017/2018, który zacznie się w dniu 1 sierpnia 2017 r., a skończy 31 lipca 2018 r. wnioski o wpis do ewidencji należy złożyć do dnia 15 lipca 2017 r.

Formularze wniosku o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1 oraz Ppw_P1_f1a) dostępne są na stronie internetowej Agencji (zobacz link „Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina”).

wino

Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859).

Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR...

 

Czytaj więcej...