Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 15 lipca 2017 r. upływa termin składania w ARR wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino

Każdy producent albo przedsiębiorca niebędący producentem, wyrabiający – przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR.

Na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem, Prezes ARR dokonuje wpisu do ewidencji, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino.

Wniosek o wpis do ewidencji należy złożyć w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy składany wniosek.

Termin składania w ARR wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, na rok gospodarczy 2017/2018 (tj. od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.), upływa w dniu 15 lipca 2017 r.

Formularze wniosku o wpis do ewidencji (Ppw_P1_f1 oraz Ppw_P1_f1a) dostępne są na stronie internetowej ARR: http://www.arr.gov.pl/warunki-uczestnictwa-podmiotow-wyrabiajcych-wino-gronowe-i-moszcze-gronowe-oraz-podmiotow-prowadzcych-handel-hurtowy-w-mechanizmie-administrowanie-potencjaem-produkcyjnym-winorosli-i-wina.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że od dnia 15 grudnia 2016 r., w miejsce serwisu e-Wnioski uruchomiony został 
Portal Platforma Usług Elektronicznych ARR (PUE). Po zarejestrowaniu w  Portalu PUE, za jego pomocą można wypełnić elektroniczny formularz wniosku o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1 oraz skrócony wniosek o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1a. Wypełniony elektroniczny formularz wniosku należy opatrzyć podpisem (kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP), a następnie przesłać do ARR.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859) (zobacz link „Akty prawne”) termin składania w ARR wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, na  dany rok gospodarczy 2016/2017 (tj. od dnia 1 sierpnia tego roku do dnia 31 lipca następnego), upływa w dniu 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek.

Np. dla roku gospodarczego 2017/2018, który zacznie się w dniu 1 sierpnia 2017 r., a skończy 31 lipca 2018 r. wnioski o wpis do ewidencji należy złożyć do dnia 15 lipca 2017 r.

Formularze wniosku o wpis do ewidencji Ppw_P1_f1 oraz Ppw_P1_f1a) dostępne są na stronie internetowej Agencji (zobacz link „Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina”).

wino

Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859).

Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR...

 

Czytaj więcej...