Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Terminy składania ofert programów/kampanii promocyjnych i/lub informacyjnych:

 

Oferty programów składane są w Agencji Rynku Rolnego:

  • nie później niż 30 września 2014 roku oraz 28 lutego 2015 roku - zarówno w przypadku rynku wewnętrznego UE jak i rynku krajów trzecich

 

Oferty programów, które spełniają wymogi formalno-prawne i merytoryczne oraz są zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego przedkłada Komisji w terminie:

  • do 30 listopada 2014 roku oraz 30 kwietnia 2015 roku - zarówno w przypadku rynku wewnętrznego UE jak i rynku krajów trzecich

Jednakże, poza spełnieniem powyższych wymogów, warunkiem przedłożenia przez Agencję Rynku Rolnego programu Komisji Europejskiej jest uzyskanie przez program minimum 51 punktów.

 

Komisja Europejska dokonuje oceny programów i informuje państwa członkowskie, które programy zostały zaakceptowane, w terminie:

  • do 30 kwietnia 2015 roku oraz 30 listopada 2015 roku - zarówno w przypadku rynku wewnętrznego UE jak i rynku krajów trzecich 

 

UWAGA:

Organizacje branżowe lub międzybranżowe, które zamierzają złożyć w Agencji Rynku Rolnego ofertę programu promocyjnego i/lub informacyjnego, proszone są o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w mechanizmie WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, dostępnymi na stronie internetowej ARR oraz wcześniejszy kontakt z Biurem Promocji Żywności.