Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

 

Zanim wyślesz swoją aplikację:

 • Zapoznaj się z opublikowaną ofertą pracy i dokonaj krytycznej oceny dotyczącej tego stanowiska.
 • Zastanów się czy ogłoszenie, na które aplikujesz, odpowiada Twoim zainteresowaniom oraz czy wymagania stawiane przed kandydatami odpowiadają Twoim kwalifikacjom.

Jeśli okaże się, że nie spełniasz tzw. wymogów koniecznych, które zostały zamieszczone w ogłoszeniu (np. wykształcenie na określonym poziomie, doświadczenie zawodowe itp.) Twoja aplikacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona i wzięta pod uwagę w kolejnych etapach rekrutacji.

 

Dokumenty, jakie będą Ci potrzebne, aby aplikować do pracy w ARR:

Na etapie składania aplikacji:

 • CV;
 • list motywacyjny;

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w opisanej i zamkniętej kopercie, koniecznie z umieszczonym numerem rekrutacji

Podczas kolejnych etapów rekrutacji:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie innych dokumentów wymaganych w danym ogłoszeniu.

 

Za dokumenty potwierdzające wykształcenie rozumie się:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające ukończenie szkoły średniej;
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej lub zaświadczenie wydane przez uczelnię potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego (licencjat, inżynier, magister) .


W przypadku ukończenia studiów za granicą należy złożyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego wraz z dokumentem potwierdzającym jego uznawalność w Polsce.

 

Za dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe rozumiemy tylko i wyłącznie:

 • świadectwo pracy,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę.

W przypadkach konieczności potwierdzenia doświadczenia na kierowniczym stanowisku świadectwo pracy lub zaświadczenie musi zawierać dokładny przedział czasowy, w którym kandydat zajmował takie stanowisko.

 

Pamiętaj, aby sprawdzić czy dokumenty są kompletne, prawidłowo podpisane
i zawierają prawdziwe informacje.

 

Pozostałe informacje:

Dokumenty przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego, a w temacie wiadomości musi znajdować się nr ogłoszenia, na które składane są dokumenty.