Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

ue_prow_2014_2020


 

 


 

Prezes Agencji Rynku Rolnego

zawiadamia:

o przesunięciu terminu podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 5 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1080).

Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia przy „ustalaniu kolejności przyznania pomocy uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie pomocy, wypełnione we wszystkich wymaganych pozycjach, do których załączono wszystkie wymagane dokumenty, oraz spełniające wymagania wynikające z wezwań Agencji, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2” oraz mając na uwadze fakt weryfikacji przez ARR uzupełnień przekazanych przez wnioskodawców, nie jest możliwe ustalenie kolejności przysługiwania pomocy zgodnie z cytowanym przepisem.

Mając powyższe na uwadze informuję, że przewidywany termin podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności  przyznania pomocy to 28.02.2017r.

 

Łukasz Hołubowski

Prezes Agencji Rynku Rolnego

 


Prezes Agencji Rynku Rolnego

ogłasza

 

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków: Centrala Agencji Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30,  01-207 Warszawa, Kancelaria Ogólna, poziom 1, pokój 101, od  poniedziałku do  piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Tryb: wnioski wraz z załącznikami należy składać w Centrali Agencji Rynku Rolnego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.arr.gov.pl/prow-2014-2020.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz  wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl/prow-2014-2020.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych  przez grupy producentów na rynku wewnętrznym ” Prezes Agencji Rynku Rolnego podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty  pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1080).

 

Łukasz Hołubowski

Prezes Agencji Rynku Rolnego

 

 

Informacja dla uczestników poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (.pdf)

 

 

 

 

 

  

 


 

„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do terminu zakończenia realizacji operacji określonego w tej umowie.

 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych całej operacji wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł.

 

W trakcie realizacji programu jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy.