Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

ue_prow_2014_2020


 


Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w dniach: od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego PROW 2014-2020” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejność przyznania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1080).

 

UWAGA! Sprostowanie omyłki pisarskiej!

Uprzejmie informujemy, że wysokość limitu środków finansowych, która została umieszczona w wykazie dotyczy pozostałych 15 województw.

 

 

 


Informacja dla uczestników poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (.pdf)

 

 

 

Uwaga!

Aktualizacja formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 2z) dla poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Umowa o przyznaniu pomocy

 

 

  

 


„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do terminu zakończenia realizacji operacji określonego w tej umowie.

 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych całej operacji wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł.

 

W trakcie realizacji programu jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy.