Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanowiło Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Fundusz ma na celu ograniczenie skali ubóstwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym i jest realizowany w formie krajowych programów operacyjnych.

Programy operacyjne państw członkowskich są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i ze środków krajowych (15%).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach ww. funduszu obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące. Działania te prowadzone są przez organizacje partnerskie i mają na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej www.mrpips.gov.pl

Zadania Agencji Rynku Rolnego w realizacji programu operacyjnego określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930, ze zm.) – więcej informacji w zakładce wwwZadania ARR


Wytyczne Instytucji Zarządzającej


Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014, w Podprogramie 2015 oraz w Podprogramie 2016 są dostępne na stronie MRPiPS” fragmentem o brzmieniu: „Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014, w Podprogramie 2015, w Podprogramie 2016 oraz w Podprogramie 2017 są dostępne na stronie MRPiPS - więcej informacji

 


PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017


Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- Informacje dla wykonawców

W związku z ogłoszeniem przetargu 14/2017 informacje dotyczące postępowania przetargowego zamieszczono w zakładce  http://www.arr.gov.pl/o-arr/przetargi/przetargi-popz

 


Aplikacja Pomoc Żywnościowa


Agencja Rynku Rolnego uruchomiła Aplikację Pomoc Żywnościowa wspomagającą wypełnianie i weryfikację harmonogramów dostaw w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Logowanie do Aplikacji Pomoc Żywnościowa

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

 

 

Aplikację Pomoc Żywnościowa należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi:

Instrukcja obsługi Aplikacji Pomoc Żywnościowa

 

Czytaj więcej...


● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2017 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRPiPS w konkursie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/konkurs/podprogram-2017-i-podprogram-2018/ będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2017 dostępnych na stronie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2017/

 

Wzory dokumentów i formularzy więcej …

 


PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016


Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- Opis Operacji I w Podprogramie 2016 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznychPDF

- Informacje dla wykonawców

Informacje dotyczące przetargów dostępne są w zakładce WWWo ARR/Przetargi/Przetargi POPŻ 

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS realizują projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie www.mrpips.gov.pl.

Wzory dokumentów i formularzy więcej …

 


PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015


Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

-     Opis Operacji I w Podprogramie 2015 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznychPDF

Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS realizują projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie www.mrpips.gov.pl.

 


PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2014


- Opis Operacji I w Podprogramie 2014 - zakup żywności w procedurze zamówień publicznych