Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

UWAGA przedsiębiorcy
zainteresowani przywozem i rafinacją cukru spoza UE

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z nowymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej obowiązującymi w latach gospodarczych 2015/2016 i 2016/2017 tj.: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1538 z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1550 z dnia 17 września 2015 r., a także dotychczasowym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r.,  wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskają w ARR pozwolenia na przywóz z datą ważności od początku stycznia każdego roku gospodarczego, będą mogli dokonywać przywozu cukru do rafinacji spoza UE.

Pozwolenia na przywóz wydawane są i rozliczane przez Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą ARR. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.arr.gov.pl w Dziale Handel zagraniczny > Cukier > Przywóz produktów.

W związku z nowymi aktami prawnymi UE zarządzeniem Prezesa ARR nr 20/2016/Z z dnia 19 stycznia 2016 r. wprowadzona została nowa wersja zasad uczestnictwa w mechanizmie „Rafinacja cukru przywiezionego spoza UE”.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w mechanizmie zamieszczono w dzialeRafinacja cukru przywiezionego spoza UE”.

(data aktualizacji: 28.01.2016 r.)


 

UWAGA producenci cukru i izoglukozy
zainteresowani wywozem produkcji pozakwotowej

 

W roku gospodarczym 2016/2017 producenci cukru/izoglukozy mają możliwość wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/1713 z dnia 20 września 2016 r. ustalającym limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2016/2017.

Limit ilościowy na wywóz cukru pozakwotowego został zwiększony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/430 z dnia 10 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2016/1713 ustalające limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2016/2017 i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2016/1810

Pozwolenia na wywóz wydawane są przez Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą ARR (BWTzZ). Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.arr.gov.pl w Dziale Handel zagraniczny > cukier > Wywóz produktów.

(data aktualizacji: 23.03.2017 r.)


 

Na rynku cukru w ramach regulacji unijnych objętych Wspólną Politykę Rolną Agencja Rynku Rolnego administruje następującymi mechanizmami:

  • Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru,
  • Przetwarzanie cukru przemysłowego,
  • Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego,
  • Rafinacja cukru przywiezionego spoza UE.

(data aktualizacji: 26.07.2013 r.)


 

UWAGA producenci cukru i izoglukozy

 

W dniu 8 maja 2015 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat o możliwości przeniesienia produkcji pozakwotowej z roku gospodarczego 2016/2017 na rok gospodarczy 2017/2018.

Komunikat Komisji w sprawie przeniesień cukru i izoglukozy wyprodukowanych w ilościach przekraczających kwotę w roku gospodarczym 2016/2017 (2015/C 152/04)

 

 


Przywóz cukru przemysłowego

Informujemy, że w roku gospodarczym 2013/2014, tj. od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. istnieje możliwość przywozu 400.000 ton cukru przemysłowego objętego kodem CN 1701, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 470/2013 z dnia 22 maja 2013 r. otwierającym kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2013/2014.

Ponadto w każdym z trzech lat gospodarczych od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2017 r. istnieje możliwość przywozu 400.000 ton cukru przemysłowego objętego kodem CN 1701, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 635/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz cukru przemysłowego do końca roku gospodarczego 2016/2017.

O wydanie pozwolenia na przywóz cukru przemysłowego mogą ubiegać się wyłącznie przetwórcy cukru zatwierdzeni zgodnie z art. 137 ust. 1 rozporządzenia PE i R (UE) nr 1308/2013.

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz cukru przemysłowego przyjmuje Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą w Centrali Agencji Rynku Rolnego.

Cukier przemysłowy z przywozu może być wykorzystany tylko przez zatwierdzonych przetwórców i tylko do wytworzenia produktów objętych zatwierdzeniem.

W celu rozliczenia przywozu przetwórca przed końcem siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym miał miejsce przywóz cukru, zobowiązany jest do przedstawienia w Biurze Cukru i Biopaliw sprawozdania z przetwarzania cukru przemysłowego z przywozu.

(data aktualizacji: 26.06.2014 r.)