Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

KOMUNIKAT !

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że ostatecznym terminem składania wniosków o wypłatę wsparcia dla przeprowadzonych w ramach IV transzy tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo operacji wycofania jest dzień 31 lipca 2016 r. (w przypadku wysyłki, decyduje data stempla pocztowego).

 

ARR przypomina jednocześnie producentom chcącym złożyć wniosek osobiście w OT ARR, że ostatnim dniem pracującym w lipcu jest piątek, 29 lipca 2016 r. Wnioski złożone po 31 lipca 2016 r. nie będą mogły zostać rozpoznane jako złożone po terminie wynikającym z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia składa się na formularzu udostępnionym przez ARR pod adresem: http://www.arr.gov.pl/warunki-uczestnictwa-w-mechanizmie-dalsze-tymczasowe-wsparcie-producentow-owocow-i-warzyw-dow-iii - Załącznik 2 - „Wniosek o przyznanie wsparcia RDK_1031/2014 (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) Dow III”. Druki wniosków można również otrzymać w Oddziałach Terenowych.

 

Wnioski mogą być składane przez producentów, którzy złożyli dotyczące RDK_1031/2014 (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) i zrealizowali w toku funkcjonowania mechanizmu „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw” działania związane z wycofaniem owoców i warzyw z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji oraz na inne przeznaczenie.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową wyznaczonego operatora (Poczta Polska S.A.) lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta owoców i warzyw) Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

22.07.2016 r.