Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że z dniem 17 marca 2017 r. upływa termin składania Wniosków o płatność na ograniczenie produkcji mleka za II okres ograniczenia –listopad, grudzień 2016 r, styczeń 2017r. 

 

            Za dzień złożenia wniosku o płatność uważa się dzień wpływu tego wniosku do oddziału terenowego Agencji.

14.03.2017 r.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, iż w związku z wykorzystaniem  pełnej puli środków (150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, Komisja Europejska dla wniosków złożonych na II okres ograniczenia określiła współczynnik przydziału, który wynosi 0,12462762.  

Ogłoszenie przez Komisję Europejską współczynnika przydziału oznacza jednocześnie, że składanie wniosków na następne okresy ograniczenia nie jest możliwe.

Zatem terminy określone w art. 2 RDK (UE) 2016/1612 dla pozostałych okresów ograniczenia, tj.:

  • 9 listopada 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do trzeciego okresu ograniczenia dostaw mleka,
  • 7 grudnia 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do czwartego okresu ograniczenia dostaw mleka,

nie mają już zastosowania.

09.11.2016 r.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. z 2016 r. poz. 1477), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje o:

  • Zezwoleniu na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w II okresie: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie:
  • Braku zezwolenia na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w II okresie: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie: 

21.10.2016 r.

Czytaj więcej...

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r.  w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1417), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje o:

  • Zezwoleniu na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie, tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie:
  • Braku zezwolenia na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w I okresie tj.: październik, listopad, grudzień 2016 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie:

29.09.2016 r.

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego informuje, że 16 września  2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz.U. z 2016 r. poz. 1477).

W związku z powyższym od 16 września 2016 r. (piątek) producenci mleka krowiego mogą składać w oddziałach terenowych Agencji PDFWniosek o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka  do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta mleka) oddziału terenowego ARR.

Dla pierwszego okresu ograniczenia dostaw ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 21 września 2016 r. o godz. 1200.

Uwaga! Liczy się data fizycznego wpływu wniosku do właściwego OT ARR. Wnioski złożone po upływie powyższego terminu zostaną odrzucone.

O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mogą ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pomoc będzie się należała także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej przyznania.

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie  50 % ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

Wnioski o przyznanie pomocy będą podlegały szczegółowym kontrolom zarówno administracyjnym jak i kontrolom na miejscu, celem których będzie weryfikacja czy producenci ubiegający się o pomoc nie stwarzają sztucznych warunków do wzięcia pomocy.

 

Mając na uwadze powyższe Agencja Rynku Rolnego zwraca się do producentów mleka o:

  • rozważne deklarowanie planowanej wielkości ograniczenia dostaw mleka, gdyż dopiero faktycznie zrealizowane wielkości ograniczenia dostaw będą podstawą do wyliczenia kwoty pomocy – zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wyliczenia pomocy zamieszczonej w warunkach
  • prawidłowe wypełnianie wniosków
  • terminowe składanie dokumentów do właściwego OT ARR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc na ograniczenie produkcji mleka” zwarte są w Warunkach przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka.

 

 

Pobierz:

PDFWarunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka (.pdf)

 

 

PDFInstrukcja wypełniania wniosku o pomoc na ograniczenie produkcji mleka (.pdf)

 

 

PDFROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka (.pdf)

PDFROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (.pdf)

 

Najczęściej zadawane pytania

PDFPomoc za zmniejszenie produkcji mleka(.pdf)

 

 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 oraz w związku z art. 15 ust 1 akapit drugi i trzeci Rozporządzenia (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r.  ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 2015/517 w dniu 30 września 2016 r. upływa termin wpłaty II raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie prosi o dokonywanie terminowych wpłat na właściwe rachunki OT ARR.

02.09.2016 r.

W związku z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych uprzejmie informujemy, że proces wydawania decyzji administracyjnych w tym  zakresie został już zakończony. 

Wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka wyniosła 0,014962 zł.

10.06.2016 r.

W Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego trwa weryfikacja wniosków o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny.

Wg stanu na dzień 25.03.2016 r. liczba zarejestrowanych w OT ARR wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka wynosi 93 899, natomiast liczba wniosków o udzielnie wsparcia producentom świń wynosi 63 580.

25.03.2016 r.

Czytaj więcej...

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155) ARR odpowiedzialna za administrowanie mechanizmem Uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów, organizacji międzybranżowych.

10.03.2016 r.

Czytaj więcej...

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015   (Dz.U. z 2015r. poz.1105), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz.1507), oraz zgodnie z komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków od producentów mleka, którzy przekroczyli kwoty indywidualne w roku kwotowym 2014/2015 i nie mogli otrzymać pomocy w formie de minimis w rolnictwie.

Wnioski o udzielenie pomocy w formie rozłożenia na raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 przy zastosowaniu oprocentowania, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1 punkt procentowy, tj. 2,76 można składać na załączonym formularzu od dnia 4 listopada 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r. do właściwych miejscowo Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR.

 

PDFWniosek o przyznanie pomocy polegającej na rozłożeniu na oprocentowane raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015 (.pdf)

wwwRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

wwwRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015