Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W związku z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych uprzejmie informujemy, że proces wydawania decyzji administracyjnych w tym  zakresie został już zakończony. 

Wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka wyniosła 0,014962 zł.

10.06.2016 r.

W Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego trwa weryfikacja wniosków o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny.

Wg stanu na dzień 25.03.2016 r. liczba zarejestrowanych w OT ARR wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka
wynosi 93 899, natomiast liczba wniosków o udzielnie wsparcia producentom świń wynosi 63 580.

Ostateczna ilość wniosków zostanie określona po dokonaniu rejestracji wniosków, które zostały nadane w placówkach pocztowych i nie dotarły jeszcze do OT ARR.

Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca 2016 r. Wydadzą je dyrektorzy OT ARR, w których zostały złożone wnioski. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone do 30 czerwca br. Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

 

pdf Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” (.pdf)

pdf Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka Tnp1_W1 (.pdf)

pdf Załącznik nr 2: Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego (.pdf)

 

 

pdf Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” (.pdf)

 

pdf INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE (.pdf)

 

pdf Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Wpw_P1_f1 (.pdf)

pdf Załącznik nr 2: Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego (.pdf)

pdf Załącznik nr 3: Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego (.pdf)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141 (.pdf)

25.03.2016 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155) ARR odpowiedzialna za administrowanie mechanizmem Uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów, organizacji międzybranżowych.

10.03.2016 r.

Czytaj więcej...

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015   (Dz.U. z 2015r. poz.1105), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz.1507), oraz zgodnie z komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków od producentów mleka, którzy przekroczyli kwoty indywidualne w roku kwotowym 2014/2015 i nie mogli otrzymać pomocy w formie de minimis w rolnictwie.

Wnioski o udzielenie pomocy w formie rozłożenia na raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 przy zastosowaniu oprocentowania, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1 punkt procentowy, tj. 2,76 można składać na załączonym formularzu od dnia 4 listopada 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r. do właściwych miejscowo Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR.

 

PDFWniosek o przyznanie pomocy polegającej na rozłożeniu na oprocentowane raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015 (.pdf)

wwwRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

wwwRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

kwotowanie produkcji mleka Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.) oraz art. 2a. ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) w związku z art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 671, z późn. zm.) i art. 1a rozporządzenia Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiającego zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 135 z 2.06.2010 r., s. 26, z późn. zm.) wprowadza się do stosowania wzór „Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego” przez pierwsze podmioty skupujące.

W związku z tym Podmioty Skupujące są zobowiązane do przekazywania informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, na formularzu opracowanym przez Agencję.

PDF Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego (.pdf)

09.10.2015 r.

kwotowanie produkcji mlekaInformujemy, że w dniu 30.09.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1507) opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 .

01.10.2015 r.

Czytaj więcej...

kwotowanie produkcji mlekaPrzypominamy, że 11 września 2015 r. upływa termin składania wniosków o rozłożenie na raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015.

09.09.2015 r.

kwotowanie produkcji mlekaOd 13 sierpnia do 11 września 2015 można składać wnioski o rozłożenie na raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015. Przypominamy, że wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2015 r. poz. 1105) oświadczenia stanowią integralną część wniosku.

13.08.2015 r.

Kwotowanie produkcji mleka

Informujemy, że w dniu 05.08.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1105) opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 .

Rozporządzenie powyższe weszło w życie w dniu 6 sierpnia 2015 r.

07.08.2015 r.

Czytaj więcej...

Kwotowanie produkcji mlekaNa podstawie informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące Dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 10,505 mld kg.

Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi niemal 63,5 tys.

Kurs przeliczeniowy dla opłaty jest przyjmowany z dnia 31.03.2015 i wynosi 4,0854...

31.07.2015 r.

Czytaj więcej...