Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155) ARR odpowiedzialna za administrowanie mechanizmem Uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów, organizacji międzybranżowych.

Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy, jest organem właściwym do uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów i międzynarodowych organizacji międzybranżowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

Uznanie następuje w drodze decyzji na wniosek organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej.

Dokumenty związane z realizacją mechanizmu uznawania Organizacji Producentów, Zrzeszenia Organizacji Producentów, Organizacji Międzybranżowej:

 

Organizacja producentów zostaje uznana, jeżeli:

 

 • tworzy ją co najmniej 20 członków,
 • wytwarza i wprowadza do obrotu rocznie nie mniej niż 2 mln kilogramów mleka lub przetworów mlecznych,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, co najmniej 20 jej członków wytwarzało i wprowadzało do obrotu mleko lub przetwory mleczne,
 • cała ilość mleka wyprodukowana w gospodarstwach członków organizacji jest wprowadzana do obrotu za jej pośrednictwem,
 • okres wypowiedzenia członkostwa w organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy, powstała z inicjatywy producentów,
 • dąży do koncentracji podaży i wprowadzania do obrotu produktów jej członków oraz do wspólnego dostosowania produkcji do wymagań rynku i ulepszenia produktu, wspierania racjonalizacji i mechanizacji produkcji. 

 

 

Zrzeszenie organizacji producentów zostaje uznane, jeżeli:

 

 • tworzą go co najmniej dwie uznane organizacje producentów,
 • w statucie tego zrzeszenia jest określona minimalna ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji tworzących to zrzeszenie, która jest wprowadzana do obrotu przez organizacje za pośrednictwem utworzonego zrzeszenia,
 • okres wypowiedzenia członkostwa w zrzeszeniu jest nie krótszy niż 6 miesięcy,
 • jest zdolne do skutecznego wykonywania działań uznanej organizacji producentów, powstała z inicjatywy producentów,
 • dąży do koncentracji podaży i wprowadzania do obrotu produktów jej członków oraz do wspólnego dostosowania produkcji do wymagań rynku i ulepszenia produktu, wspierania racjonalizacji i mechanizacji produkcji. 

 

 

Organizacja międzybranżowa zostaje uznana, jeżeli:

 

 • zrzesza przedstawicieli obszarów działalności gospodarczej związanych z produkcją mleka surowego oraz związanych z przynajmniej jednym z następujących elementów łańcucha dostaw: przetwarzanie produktów sektora mleka i przetworów mlecznych lub handel nimi, w tym ich dystrybucja, została utworzona z inicjatywy wszystkich lub niektórych przedstawicieli obszarów działalności gospodarczej związanych z produkcją mleka surowego oraz związanych z przynajmniej jednym z następujących elementów łańcucha dostaw: przetwarzanie produktów sektora mleka i przetworów mlecznych lub handel nimi, w tym ich dystrybucja, prowadzi w jednym rejonie Unii lub większej ich liczbie, z uwzględnieniem interesów członków tej organizacji międzybranżowej oraz interesów konsumentów jedną lub większą liczbę następujących działań:

- poprawa znajomości oraz przejrzystości produkcji i rynku, w tym poprzez publikację danych statystycznych na temat cen, wielkości i czasu trwania zawartych wcześniej umów na dostawy mleka surowego oraz poprzez dostarczanie analiz potencjalnego przyszłego rozwoju sytuacji na rynku na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,
- pomoc w lepszej koordynacji sposobu, w jaki produkty mleka i przetworów mlecznych są wprowadzane do obrotu, w szczególności poprzez badania rynku i analizy rynkowe,
- promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych na rynku zewnętrznym i wewnętrznym oraz dostarczenie informacji na ten temat,
- poszukiwanie potencjalnych rynków eksportowych,
- sporządzanie standardowych, zgodnych z przepisami Unii wzorów umów sprzedaży mleka surowego nabywcom lub dostarczania przetworzonych produktów dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym z uwzględnieniem potrzeby osiągnięcia warunków uczciwej konkurencji i unikania zakłóceń na rynku,
- udzielanie informacji i prowadzenie badań niezbędnych do dostosowania produkcji na korzyść produktów lepiej dostosowanych do wyrobów rynkowych oraz gustów i oczekiwań klientów, w szczególności w odniesieniu do jakości produktów i jakości środowiska,
- utrzymanie i rozwój potencjału produkcyjnego sektora mleczarskiego m.in. dzięki promowaniu innowacji i wspieraniu programów w zakresie badań stosowanych i rozwoju, aby w pełni wykorzystać cały potencjał mleka i przetworów mlecznych, zwłaszcza z myślą o tworzeniu produktów mających wartość dodaną, które będą atrakcyjniejsze dla konsumentów,
- poszukiwanie sposobów ograniczenia stosowania środków ochrony zdrowia zwierząt, poprawa zarządzania innymi środkami produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa żywności i zdrowia zwierząt,
- rozwijanie metod i instrumentów służących podniesieniu jakości produktów na wszystkich etapach produkcji i wprowadzania do obrotu,
- wykorzystywanie potencjału i ochrona oraz promowanie rolnictwa ekologicznego, jak również produkcja produktów z nazwami pochodzenia, znakami jakości i ograniczeniami geograficznymi,
- promowanie zintegrowanej produkcji oraz innych metod produkcji korzystnych dla środowiska,

 • prowadzą działalność w jednym lub większej liczbie regionów na danym terytorium,
 • mają znaczący udział w działalności gospodarczej związanej z produkcją mleka surowego lub przetwarzaniem produktów sektora mleka i przetworów mlecznych, handlem lub dystrybucją tymi produktami,
 • same nie biorą udziału w produkcji produktów sektora mleka i przetworów mlecznych, ich przetwórstwie lub handlu nimi.

 

Uznane organizacje, ich zrzeszenia oraz organizacje międzybranżowe wpisuje się do stosownych rejestrów.

Rejestry są prowadzone przez Dyrektora oddziału terenowego Agencji w formie elektronicznej, są jawne i udostępnione na stronie internetowej ARR.

Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa informuje właściwego dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu Wniosek o uznanie Organizacji Producentów / Zrzeszenia Organizacji Producentów / Organizacji Międzybranżowej na rynku mleka i przetworów mlecznych, o zmianie danych zawartych w rejestrach, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, zaznaczając iż jest to „aktualizacja”.

 

Podstawa prawna

pdf Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155) (.pdf)

pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2016 r. poz. 216) (.pdf)

pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie współczynników równoważności określających ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 219) (.pdf)