Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. z 2016 r. poz. 1477), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje o:

  • Zezwoleniu na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w II okresie: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie:

PDFInformacja o zezwoleniu na dokonywanie ograniczenia dostaw mleka (.pdf)

 

  • Braku zezwolenia na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w II okresie: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r., przez producentów wyszczególnionych w poniższym wykazie: 

PDFInformacja o wnioskach odrzuconych, nieuwzględnionych w powiadomieniu do KE (.pdf)

 

UWAGA: Powyższe wykazy zostały zamieszczone w pliku PDF. Wyszukiwania w pliku PDF można dokonać w następujący sposób: Przy otwartym dokumencie, z menu wybieramy Edycja, następnie Znajdź (Ctrl+F). Otwiera się okno dialogowe, do którego należy wpisać nr NIP lub PESEL, następnie wcisnąć przycisk „Dalej”  i wyszukiwarka wskaże dane producenta wraz z wielkością ograniczenia dostaw na jaką producent uzyskał zgodę.

 

W przypadku, gdy producent składał wniosek na II okres ograniczenia i nie znajduje się w żadnym z powyższych wykazów powinien skontaktować się z OT ARR, do którego składał wniosek.

 

Dodatkowo Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w związku z wykorzystaniem  pełnej puli środków (150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, Komisja Europejska dla wniosków złożonych na II okres ograniczenia określiła współczynnik przydziału, który wynosi 0,12462762. Oznacza to, że zezwolenia dla II okresu ograniczenia są wydawane dla dopuszczalnej wielkości ograniczenia pomnożonej przez współczynnik przydziału.

 

W związku z określeniem przez Komisję Europejską współczynnika przydziału, wnioski o przyznanie pomocy złożone w odniesieniu do późniejszych okresów ograniczenia zostają odrzucone, a składanie wniosków na następne okresy ograniczenia  nie jest możliwe.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1845 z dnia 18 października 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do wniosków o pomoc na ograniczenie produkcji mleka na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1612  (.pdf)