Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

kwotowanie produkcji mleka Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.) oraz art. 2a. ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) w związku z art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 671, z późn. zm.) i art. 1a rozporządzenia Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiającego zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 135 z 2.06.2010 r., s. 26, z późn. zm.) wprowadza się do stosowania wzór „Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego” przez pierwsze podmioty skupujące.

W związku z tym Podmioty Skupujące są zobowiązane do przekazywania informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, na formularzu opracowanym przez Agencję.

PDF Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego (.pdf)

09.10.2015 r.

kwotowanie produkcji mlekaInformujemy, że w dniu 30.09.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1507) opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 .

01.10.2015 r.

Czytaj więcej...

kwotowanie produkcji mlekaPrzypominamy, że 11 września 2015 r. upływa termin składania wniosków o rozłożenie na raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015.

09.09.2015 r.

kwotowanie produkcji mlekaOd 13 sierpnia do 11 września 2015 można składać wnioski o rozłożenie na raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015. Przypominamy, że wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2015 r. poz. 1105) oświadczenia stanowią integralną część wniosku.

13.08.2015 r.

Kwotowanie produkcji mleka

Informujemy, że w dniu 05.08.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1105) opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 .

Rozporządzenie powyższe weszło w życie w dniu 6 sierpnia 2015 r.

07.08.2015 r.

Czytaj więcej...

Kwotowanie produkcji mlekaNa podstawie informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące Dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 10,505 mld kg.

Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi niemal 63,5 tys.

Kurs przeliczeniowy dla opłaty jest przyjmowany z dnia 31.03.2015 i wynosi 4,0854...

31.07.2015 r.

Czytaj więcej...

Kwotowanie produkcji mlekaW miesiącach kwiecień 2014 r. – marzec 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 10,51 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 27.04.2015 r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 12 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 105,87%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 105,83%.

27.04.2015 r.

Czytaj więcej...

kwotowanie produkcji mleka

31 marca 2015 r. zakończył się ostatni rok kwotowy 2014/2015. Agencja Rynku Rolnego informuje, że jego rozliczenie będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach.

Tym samym przypomina się o obowiązku złożenia w terminie do dnia 14 maja 2015 r. do właściwych miejscowo Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR informacji o ilości skupionego bądź wyprodukowanego i wprowadzonego do obrotu mleka za ostatni rok kwotowy 2014/2015.

14.04.2015 r.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/517 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 82 z 27.03.2015, str. 73)dotyczące systemu płatności ratalnych z tytułu opłat za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015 .

 

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/517 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (.pdf)

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/447 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2014/2015 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007,   przysługującą   Polsce   w   roku   kwotowym 2014/2015 kwotę krajową 10 055 797 056 kg podzielono następująco: 

  • 9 923 889 074 kg  - krajowa kwota dostaw oraz
  • 131 907 982 kg  - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.

PDF Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/447 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2014/2015 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, przysługującą Polsce w roku kwotowym 2014/2015 (.pdf)