Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 30 stycznia 2015 r. weszła w życie PDF ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ( Dz. U. z 2015 r., poz.165) .

Ustawa uchyla ust.12 w art. 22 w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 50 ze zm.)  tj. znosi zasadę potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5 % kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia.

Ponadto na podstawie znowelizowanych przepisów zniesiony został zakaz zbycia lub oddania w używanie kwoty przed upływem 2 lat od przyznania kwoty z krajowej rezerwy - poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy.

 

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych obejmą skutkami prawnymi transakcje producentów zawarte od dnia 1 sierpnia 2014 r. , jeżeli nie zakończyły się przed dniem 30 stycznia 2015 r. wydaniem decyzji o odmowie z powodu złożenia wniosku o zatwierdzenie transakcji przed upływem 2 lat od dnia przyznania kwoty z rezerwy krajowej.

W roku kwotowym 2014/2015 zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, okazało się wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok.

W zaistniałej sytuacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1955) określił współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015 w wysokości 0,1126.

Czytaj więcej...

W dniu 30 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1960 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015, która łącznie wynosi 149 147 042 kg.

Czytaj więcej...

W związku z podsumowaniem skupu mleka za okres od kwietnia do października 2014 r.  oraz z uwagi na wysoki stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom, Agencja Rynku Rolnego chce przypomnieć o obowiązku prawidłowego ewidencjonowania ilości dostarczanego mleka...

Czytaj więcej...

Na podstawie informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące Dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 10,076 mld kg.

Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 166,9 mln kg, czyli o 1,68%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wyniosła niemal 56 tys.

Po zastosowaniu współczynnika realokacji stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2013/2014 wyniosła 29,36 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity.

Wobec powyższego opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 46,4 mln EUR, co stanowi ponad 193,8 mln PLN.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w obecnie trwającym ostatnim roku kwotowym 2014/2015 obowiązują następujące terminy składania wniosków:

-     od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  można składać wnioski o konwersję kwoty indywidualnej,

-     od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej,

-     od 1 sierpnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej,

-     do 28 lutego 2015 r. można dokonać zmiany podmiotu skupującego.

 

W związku z faktem, iż ostatni dzień stycznia oraz lutego 2015 r. wypada w sobotę, za ostateczny termin:

- składania wniosków o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej należy uznać dzień  2 lutego 2015 r.,

- składania wniosków o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty  indywidualnej należy uznać dzień  2 marca 2015 r.

Na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008, (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89,(EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (załącznik nr I), Państwom Członkowskim będą zwiększane kwoty krajowe o 1% w kolejnych latach kwotowych aż do roku kwotowego 2013/2014.

Wobec powyższego kwota krajowa przysługująca Polsce na rok kwotowy 2014/2015
wynosi 10 055 797 056 kg.

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 266/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2013/2014 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, przysługującą Polsce w roku kwotowym 2013/2014 kwotę krajową (10 055 797 056 kg) podzielono następująco:

  • 9 909 800 752 kg wyniosła krajowa kwota dostaw oraz
  • 145 996 304 kg - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.

W roku kwotowym 2013/2014 zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, okazało się wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok.

W zaistniałej sytuacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze Rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1556) określił współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014 w wysokości 0,3247.

 

Czytaj więcej...

W związku ze zmianą współczynnika realokacji dokonano zmiany decyzji ustalających wysokość należnej opłaty.

Wobec powyższego Prezes ARR uprzejmie informuje, iż decyzje zmieniające wysokość należnej opłaty nie są decyzjami zobowiązującymi do dokonania kolejnej wpłaty do podmiotów skupujących mleko. Powyższe decyzje zmniejszają poprzednio ustaloną opłatę.

W związku z powyższym adresaci decyzji otrzymają zwrot nadpłaconej różnicy niezwłocznie po dokonaniu zwrotu środków przez ARR na konta podmiotów skupujących.